Drukuj Email

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!


Od dzisiaj, tj.14.04.2017r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10.03.2017r. rodzice dziecka zakwalifikowanego do przedszkola


są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.


Oświadczenia będą przyjmowane do dnia 20.04.2017r. u dyrektora lub intendentki.


Brak oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z woli przyjęcia dziecka do przedszkola!


Oświadczenia są dostępne u pani intendentki a także poniżej:


Oświadczenie

Potwierdzam, że moje dziecko ….................................


w roku szkolnym 2017/2018 będzie uczęszczało


do Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie.

 


Zakrzewo, …......2017r...........................................
(czytelny podpis rodzica/
prawnego opiekuna)

 

 


REGULAMIN REKRUTACJI

do Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie

na rok szkolny 2017/2018

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki
w Zakrzewie, zwany dalej „Regulaminem” określa kryteria i tryb przyjmowania dzieci do przedszkola, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego.

§ 2. 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 13 do 24 marca 2017r. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica.

§ 4. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:

1)wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

3)rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zakrzewo

5) Wójta - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zakrzewo;

6) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie.

Rozdział II

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

§ 5. 1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyjęte dziecko 2,5 letnie.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony.

§ 6. 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w § 5 ust. 1. przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 wielodzietność rodziny kandydata,

 niepełnosprawność kandydata,

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria wymienione w ust. 1 mają jednakową wartość 10 pkt.

Rozdział III

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

§ 7. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się wówczas, gdy liczba miejsc w przedszkolu jest niewystarczająca w stosunku do liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, albo, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 8. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr V.39.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rozdział IV

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy

§ 9. 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z §5 -8, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba miejsc wolnych w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, do którego stosuje się odpowiednio §5-8.

Rozdział V

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

§ 10. 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola.

2. Formularze wniosków są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej oraz facebook przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 11. 1. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w § 6:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2016r. poz.2046 z późn. zm.);

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem;

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575 z późn. zm.).

2) oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w § 8.

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1. pkt 1 lit. b-d składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1. pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, o której mowa w §12 może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte oświadczeniach, w terminie przez siebie wyznaczonym lub może zwrócić się do wójta Gminy Zakrzewo o potwierdzenie tych okoliczności.

 

Rozdział VI

Komisja rekrutacyjna

§ 12. 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

- 1 przedstawiciel organu prowadzącego;

- 2 przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola.

§ 13. 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ;

3)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Listy, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

Rozdział VII

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

oraz skarga na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

§ 14. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata.

§ 15. 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia,
o którym mowa w § 14.

2. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział VIII

Terminy

§ 16. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018:

1.Obowiązują terminy określone w Zarządzeniu nr 13.2017 Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 10 marca 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2017/2018.

2.Deklaracje o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 należy składać od 13 do 24.03. 2017r. Brak deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola.

Rozdział IX

Postępowanie uzupełniające

§ 17. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Termin składania wniosków określa Zarządzenie nr 13.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 marca 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2017/2018.

Rozdział X

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

§ 18. Dane osobowe kandydatów gromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

§ 19. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

Rozdział XI

Przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego

§ 20. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

UWAGA!

Informuję, że od 13 marca 2017r.

rozpoczynają się ZAPISY DZIECI

do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Dla dzieci, które już chodzą do przedszkola rodzice wypełniają DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – termin jej złożenia mija 24 marca 2017r.

Dla dzieci, które jeszcze nie chodzą do przedszkola rodzice wypełniają WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola – termin jego złożenia mija 07 kwietnia 2017r.

Powyższe zasady obowiązują również dzieci, które mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Deklaracje i wnioski są do pobrania w Przedszkolu u pani intendentki, na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-zakrzewo.pl

oraz na facebookowym profilu przedszkola https://www.facebook.com/groups/1792575427671989/

 

 


Termin składania wniosków: 07 kwietnia 2017r.

Data przyjęcia wniosku przez Przedszkole:………………

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

IM. KRÓLEWNY ŚNIEŻKI W ZAKRZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię i nazwisko

dziecka

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

PESEL

dziecka

 

 

Adres zamieszkania dziecka (dokładny)

 

Adres zameldowania dziecka (dokładny)

 

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

adres e-mail

 

telefon kontaktowy

 

 

 

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

adres e-mail

 

telefon kontaktowy

 

 

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

(w przypadku spełnienia danego kryterium proszę postawić znak „X”)

 

I etap rekrutacji (na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

 

Lp.

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Spełnia kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

2.

Niepełnosprawność kandydata – 10 pkt

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046 z późn. zm.)

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt

 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz.2046
z późn. zm.)

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt

Jak w kryterium 3 (powyżej)

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt

Jak w kryterium 3 (powyżej)

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzice. (oświadczenie powinno zawierać klauzulę:
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia)

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt

 

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575 z późn. zm.).

 

 

UWAGA!: dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od pkt. 2 do 7 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej

kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

przez rodzica kandydata.

 

II etap rekrutacji

 

Kryterium

Wartość punktowa

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

Spełnia kryterium
(„X”)

Praca zawodowa, prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie dziennym obojga rodziców kandydata

 

 

30

Zaświadczenie obojga rodziców
o zatrudnieniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i informacji
o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku), zaświadczenie z uczelni

 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez oboje rodziców

 

 

25

Oświadczenie rodziców o obopólnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

 

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 4 godziny dziennie ponad podstawę programową

 

 

20

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

 

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 3 godziny dziennie ponad podstawę programową

 

15

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

 

 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola

 

 

10

 

Dokumentacja wewnętrzna przedszkola (poświadczenie dyrektora przedszkola)

 

Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną lub wsparciem asystenta rodziny

 

Poświadczenie na wniosku lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej.

 

 

 

INFORMACJE O DZIECKU

Informacje o stanie zdrowia dziecka, które mogą mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu (alergia, inne problemy zdrowotne, choroba przewlekła, wady rozwojowe itp.)

 

 

 

Zobowiązuję się :

- zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia

- natychmiast podawać do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych informacjach

- regularnie uiszczać opłatę za przedszkole w wyznaczonym terminie

- przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osoby dorosłe (od 18 r. ż) wskazane w poniższym oświadczeniu

- przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola przestrzegając godzin zapisu dziecka do przedszkola zawartych we wniosku

- przyprowadzać do przedszkola tylko ZDROWE dziecko

- uczestniczyć w zebraniach i innych formach kontaktu z przedszkolem

- zgłaszać nieobecność dziecka w przedszkolu

 

Oświadczam, że dziecko z przedszkola odbierać będą:

 

Lp.

Nazwisko i imię osoby odbierającej dziecko

Stopień pokrewieństwa/znajomości

Telefon kontaktowy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu:

 

Preferowane godziny pobytu dziecka
w przedszkolu

Posiłki

Proszę wpisać „X” przy wybranej opcji

7.30 – 12.30 – nieodpłatna realizacja podstawy programowej (5 godzin dziennie)

Śniadanie, obiad

 

6.30 -16.00 (dodatkowo 4,5 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

6.30 – 15.30 (dodatkowo 4 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

7.00 – 16.00 (dodatkowo 4 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

7.00 – 15.00 (dodatkowo 3 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

7.00 – 16.00 (dodatkowo 4 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

 

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową, czynią materiał pomocniczy przy

kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz wykorzystywane będą przez przedszkole
w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania po zakończonej rekrutacji np. szybki kontakt
z rodzicami w sytuacjach szczególnych, prowadzenie ewidencji obecności dzieci.

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Przedszkole - do celów związanych z przeprowadzeniem

naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola – danych osobowych naszych i dziecka oraz osób

upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2015 r., poz.2135) oraz do przetwarzania danych identyfikacyjnych i dziedzinowych dziecka zawartych w art. 10-13 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015r. poz.45)

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

 

Zakrzewo, dnia………………………… ……………………………………………

(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu……………………………………………….

 

1.Zakwalifikowała ww. dziecko do przedszkola na …………godzin z ilością……………pkt.

 

2. Nie zakwalifikowała ww. dziecka z powodu ……………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

………………………………… PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

( podpis przewodniczącego komisji)

 

 

Data przyjęcia deklaracji: ……………………………………………………

 

 

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie

w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Dane o dziecku:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 1. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

 

 1. Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola (osoby pełnoletnie)

 

Lp.

Nazwisko i imię osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa

Numer telefonu

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 1. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)

 

Tak ………. Nie ………… (proszę wstawić znak „X” przy wybranej odpowiedzi)

 

 1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

 

Godziny pobytu od - do

Ogółem ilość godzin dziennie w przedszkolu

W wybranej opcji proszę wstawić znak „X”

7.30-12.30

5 godzin – 2 posiłki

 

6.30-16.00

9,5 godziny – 3 posiłki

 

6.30-15.30

9 godzin – 3 posiłki

 

7.30-15.30

8 godzin – 3 posiłki

 

7.00-15.00

8 godzin – 3 posiłki

 

7.00-16.00

9 godzin – 3 posiłki

 

 

 1. Deklaracja i oświadczenie

 

 1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna
  ……………………………………………….. w Przedszkolu Publicznym im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie w roku szkolnym 2017/2018.

 2. Oświadczam, że:

- wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,

- niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)

 

 

 

Zakrzewo, dnia………………….. ………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 1. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

 

 

 

.…………………………………………….

(data i podpis dyrektora przedszkola)

 

 

Drodzy Rodzice!


W czwartek, 26 stycznia 2017r.

na sali Domu Polskiego w Zakrzewie odbędzie się

ZIMOWY BAL KARNAWAŁOWY

dla naszych przedszkolaków.

Bal odbędzie się w godzinach 9.00 – 11.30, zabawy


z dziećmi poprowadzi studio kreatywne „Okrzyk Radości” z Piły.

Serdecznie zapraszamy na bal młodsze rodzeństwo naszych przedszkolaków wraz z opiekunami.


Dzieci na czas balu przebierają się w stroje karnawałowe.

Bardzo prosimy, aby dzieci nie przynosiły ze sobą takich elementów stroju jak haki, szable, pistolety, miecze, łuki itp.,

gdyż stwarzają one zagrożenie podczas zabawy.


Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia strojów z przedszkola w cenie 5 zł.

W tym celu proszę kierować zapytania do pań woźnych.

 


 

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO


KONKURSU RECYTATORSKIEGO


Miłość, przyjaźń i szacunek” 

1. Organizatorzy:

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie.

Koordynatorkami konkursu są: Bożena Włodarczyk, Grażyna Ruta, Magdalena Radowska, Ewa Cisek

 

2. Cele konkursu:

 

- popularyzowanie poezji dziecięcej,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie dzieci poezją,

- zachęcanie dzieci do występów na scenie,

- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na większym forum,

- dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.

 

3. Zasady uczestnictwa:

 

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola w Zakrzewie,

- rodzice przygotowują dziecko do konkursu, ucząc je wybranego wiersza o tematyce mówiącej o miłości do ludzi, zwierząt, przyrody, o przyjaźni i szacunku; można wybrać wiersz z zaproponowanego przez przedszkole zestawu wierszy lub samodzielnie wybrać dowolny wiersz z zachowaniem w/w tematyki,

- konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego wiersza na forum przedszkola,

- w konkursie mogą brać udział dzieci przygotowane i zgłoszone przez rodziców do wychowawców grup w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Karta zgłoszenia jest do pobrania u nauczycieli w poszczególnych grupach.

- wiersze proponowane przez przedszkole można znaleźć na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola

 

4. Przebieg konkursu:

 

- konkurs recytatorski odbędzie się w Przedszkolu Publicznym w Zakrzewie

dnia 22 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 ,

- w konkursie mogą uczestniczyć rodzice, którzy przygotowali dzieci do recytacji

 

 

5. Kryteria oceny prezentowanych wierszy:

 

- Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny występów dzieci wg następujących kryteriów:

* dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

* zgodność wiersza z tematyką konkursu

* tempo

* ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, itp.)

* opracowanie głosowe

 

- Decyzja Komisji jest niepodważalna.

 

6. Nagrody dla laureatów:

 

Laureaci I, II, III, IV i V miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy, ponadto kwalifikują się do konkursu międzygminnego. Pozostali uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami za uczestnictwo w konkursie oraz drobnymi upominkami.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

 

Organizatorzy

 

STRASZNIE WAŻNA RZECZ -


Danuta Wawiłow

Mama, przestań zmiatać śmiecie!

Chcę powiedzieć Ci w sekrecie

Strasznie ważną rzecz:

Były sobie dobre wróżki,

Jedna miała krótkie nóżki,

Druga miała dwie papużki

I wielgachny miecz.

 

Mama, nie pisz, tylko słuchaj!

Zaraz powiem Ci do ucha

Strasznie ważną rzecz:

 

Była sobie wielka mucha,

Raz urwała się z łańcucha,

Zjadła tacie pół kożucha

I uciekła precz.

 

Mama, już się nie złość na mnie!

Słowo daję, ja nie kłamię,

Będę bardzo grzeczna.

 

Mama, ja Cię bardzo kocham!

nie żartuję ani trochę!

Przecież jak się kogoś kocha,

To jest ważna rzecz.

 

 

MARZENIE -


Danuta Wawiłow

Idzie pani po ulicy,

cztery pieski ma na smyczy.

A ja sobie wzdycham skrycie:

taka pani to ma życie!

 

Prawda?

 

Wszyscy ludzie kogoś mają,

kogoś głaszczą i kochają,

komuś szepczą coś do ucha

i się cieszą, że ich słucha...

 

Prawda?

 

Ja też chciałabym takiego,

choćby nawet najmniejszego,

choćby nawet najbrzydszego

 

pieska!

 

Mógłby sobie być buldogiem -

karmiłabym go twarogiem.

Mógłby sobie być seterem -

biegłby ze mną na spacerek.

Mógłby sobie być ratlerkiem -

brałabym go pod kołderkę.

A jak nie chciałby być nikim,

mógłby sobie być chomikiem.

Prawda?

 

STEFEK BURCZYMUCHA

Maria Konopnicka

O większego trudno zucha,

Jak był Stefek Burczymucha,

- Ja nikogo się nie boję!

Choćby niedźwiedź... to dostoję!

Wilki?... Ja ich całą zgraję

Pozabijam i pokraję!

Te hieny, te lamparty

To są dla mnie czyste żarty!

A pantery i tygrysy

Na sztyk wezmę u swej spisy!

Lew!... Cóż lew jest?! - Kociak duży!

Naczytałem się podróży!

I znam tego jegomości,

Co zły tylko, kiedy pości.

Szakal, wilk,?... Straszna nowina!

To jest tylko większa psina!...

(Brysia mijam zaś z daleka,

Bo nie lubię, gdy kto szczeka!

Komu zechcę, to dam radę!

Zaraz za ocean jadę

I nie będę Stefkiem chyba,

Jak nie chwycę wieloryba!

I tak przez dzień boży cały

Zuch nasz trąbi swe pochwały,

Aż raz usnął gdzieś na sianie...

Wtem się budzi niespodzianie.

Patrzy, aż tu jakieś zwierzę

Do śniadania mu się bierze.

Jak nie zerwie się na nogi,

Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi!

Pędzi jakby chart ze smyczy...

- Tygrys, tato! Tygrys! - krzyczy.

- Tygrys?... - ojciec się zapyta.

- Ach, lew może!... Miał kopyta

Straszne! Trzy czy cztery nogi,

Paszczę taką! Przy tym rogi...

- Gdzie to było?

- Tam na sianie.

- Właśnie porwał mi śniadanie...

Idzie ojciec, służba cała,

Patrzą... a tu myszka mała

Polna myszka siedzi sobie

I ząbkami serek skrobie!...

 

NA KOLANACH TATY -

Dorota Rączkowska

 

Na kolanach taty siedzę jak na tronie,

a moi poddani to tatusia dłonie.

Córeczka królewna smutna być nie może,

zawsze jest wesoło na królewskim dworze.

Tatuś wyczaruje trzy tortowe góry,

gdy na moim czole zauważy chmury.

Mogę zostać wróżką, latać na dywanie,

być Królewną Śnieżką w zamku na polanie...

Moje łzy to perły, uśmiechy kwiatuszki,

a złociste ślady zostawiają nóżki.

Nic mi się nie stanie na kolanach taty,

Nigdy mnie nie porwie żaden smok skrzydlaty.

 

WIELKIE MARZENIE -


Elżbieta Śnieżkowska- Bielak

 

Mamo, chcę mieć przyjaciela,

który budziłby mnie rano

i szczeniakiem rozweselał,

przy mym łóżku kładł się na noc.

 

Może taki być kudłaty,

szary, bury albo biały.

Może też być cały w łaty,

żeby uszy mu sterczały.

 

Żeby ze mną co dzień biegał

i patyki mi przynosił,

żeby to był pies- kolega,

w piłkę grał, o ciastko prosił.

 

Imię mu wymyślę takie,

by się cały świat radował,

by mój pies nie lada jaki

gdzieś ze wstydu się nie schował.

 

Więc ja przodem na rowerze,

za mną pies, kochane zwierzę,

choć to czasem złości mamę,

my "trzymamy zawsze sztamę".

 

UŚMIECH -


Lucyna Szubel

 

Uśmiech ledwie na ustach

jak motyl na maku usiądzie,

a zaraz robi się jaśniej...

 

Uśmiech babci jest jak ścieżka

w daleką przeszłość...

 

Uśmiech dziadka to harcerska piosenka,

do której często wraca...

 

A uśmiech brata – znak,

że będzie dobra zabawa...

 

Kiedy siostra się śmieje,

każdy kąt w domu jaśnieje...

 

A mama i tata, gdy śmieją się razem,

to szczęście jest tak ogromne,

jak tęcza nad całym domem.

i ja się wtedy uśmiecham,

a mama mówi do mnie:

- znów kaczeńce zakwitły, córeczko...

 

 

MIŁOŚĆ –


Dagna Ślepowrońska

 

Kiedy mama patrzy na tatę,

Serce mamy robi się skrzydlate.

Serce mamy wypełnia muzyka,

Jakby anioł zagrał na skrzypcach

(a ten anioł był mistrzem od smyka).

Mama się lekko rumieni, nuci taki refrenik:

 

Jak dobrze, że jesteś ze mną

Gdy jasno i gdy ciemno.

Ach, ty moje sto pociech!

Kocham cię bardzo, bardzo

Nawet, gdy muchy masz w nosie

(choć z tymi muchami to nie przesadzaj, dobrze?)

 

Kiedy tata przygląda się mamie,

Wszystkie dźwięki całują się w gamie.

Serce taty wypełnia muzyka

Jakby anioł zagrał na skrzypcach

(a ten anioł był mistrzem od smyka).

Tata na twarzy się mieni, nuci taki refrenik:

 

Jak dobrze, że jesteś ze mną

Gdy jasno i gdy ciemno.

Ach, ty moje sto pociech!

Kocham cię bardzo, bardzo

Nawet, gdy muchy masz w nosie

(choć z tymi muchami to nie przesadzaj, dobrze?)

 

 

Gdy rodzice patrzą na ciebie,

To się czują po prostu jak w niebie.

Oba serca wypełnia muzyka.

Dwa anioły grają na skrzypcach.

(każdy anioł jest mistrzem od smyka).

Rodzice rozpromienieni nucą taki refrenik:

 

Jak dobrze, że jesteś ze mną

Gdy jasno i gdy ciemno.

Ach, ty moje sto pociech!

Kocham cie bardzo, bardzo

Nawet, jak muchy masz w nosie

(choć z tymi muchami to nie przesadzaj, dobrze?)

 

A teraz pomyśl- gdy wszyscy jesteście razem:

Mama, tata, ty, babcie, dziadkowie i może

Jeszcze paru przyjaciół i każdemu

Spojrzysz w oczy...

To naprawdę jest coś ekstra,

Jakby grała niebiańska orkiestra.

I rozbrzmiewa przecudna muzyka.

(każdy anioł jest mistrzem od smyka)

Wszyscy zauroczeni nucą taki refrenik:

 

Jak dobrze, że jesteś ze mną

Gdy jasno i gdy ciemno

Ach, ty moje sto pociech!

Kocham cię bardzo, bardzo

Nawet, gdy muchy masz w nosie

(ale kto by miał muchy w nosie w takiej sytuacji?!)

 

WIERSZYK NA POCIESZENIE -


Laura Łącz

Wierszyk szybko ci przeczytam.

By cię trochę rozweselić.

Jesteś bardzo smutny dzisiaj-

Chcę ten smutek z tobą dzielić!

 

Powiedz, jakie masz kłopoty-

Ja wysłucham i zrozumiem,

Potem dam ci dobrą radę

I przytulę, tak jak umiem.

 

Jestem twoją przyjaciółką,

A ty moim przyjacielem-

Razem pokonamy wszystko,

Choćby trudów było wiele.

 

Zawsze chętnie ci pomogę,

Lecz gdy nie chcesz, nie zapytam

O to, jakie masz sekrety-

Tylko wierszyk ci przeczytam...

 

MARZENIA -


Hanna Niewiadomska

 

Dzieci lubią mieć marzenia,

Chcą, by były do spełnienia.

Każde w głowie ma guziczek,

Taki mały żółty pstryczek,

Co im świat piękniejszym czyni,

Od Krakowa aż do Gdyni.

 

Krzysio chciałby być pilotem.

Pstryk – już lata samolotem.

Ewa chce lekarzem zostać.

Pstryk – już w białym kitlu postać.

Kosmonautą chce być Jurek.

Pstryk – i pędzi w kosmos, w górę.

 

Lecz są również takie dzieci,

Którym słońce słabiej świeci.

Jacek, co ma chorą nogę,

Chciałby dosiąść hulajnogę.

Julia, która słuch ma słaby,

Chce usłyszeć szelest trawy.

 

Ale wszystkie ich marzenia,

Są z tym pstryczkiem do spełnienia.

No, więc śmiało, przekręć pstryczek,

A nuż właśnie dziś guziczek

W świat twych marzeń cię zabierze

– Będziesz zdrowy bohaterze!

 

 

ZOSTAŃ MOIM PRZYJACIELEM


Eliza Rozdoba

 

Zostań moim przyjacielem

i na co dzień i w niedzielę,

ja dla ciebie wszystko zrobię,

nawet deser oddam tobie

i czerwony wóz strażacki,

stare klocki, brata znaczki

i książeczkę z naklejkami,

siostry pudło z zabawkami

i jej ulubione lale

i nie będzie mi żal wcale...

Zostań moim przyjacielem,

dam ci dwie drożdżówki z serem

i kawałek czekolady,

co już zjeść nie dałem rady,

i w kieszeni spodni noszę,

zgódź się, zgódź, tak ładnie proszę!

Dam ci nawet jeden grosik,

co na szczęście możesz nosić...

Wszystkim z tobą się podzielę!

Zostań moim przyjacielem!

 

NASZ DOMEK


Maria Konopnicka

 

Naznosimy piasku, nazwozim kamieni,

Zbudujemy domek z drzwiczkami do sieni,

Zbudujemy domek z jasnemi oknami,

Żeby złote słonko świeciło nad nami.

 

A nad naszym domkiem będzie dach słomiany,

Z pięknych żytnich snopków równo poszywany,

A na dachu będzie gniazdo dla bociana,

Żeby nam klekotał od samego rana.

A w tym naszym domku będą białe ściany,

 

A na nich obrazek ślicznie malowany:

Jedzie rycerz, jedzie, brząka ostrogami,

Siostrzyczka go żegna, zalewa się łzami.

A przed naszym domkiem będą niskie progi,

Żeby do nas zaszedł ten dziadziuś ubogi,

 

Żeby do nas zaszedł, przed kominkiem siadał,

O tych dawnych czasach dziwy rozpowiadał.

A za naszym domkiem będzie sad zielony,

Ślicznemi kwiatkami pięknie zasadzony,

A za sadem pole z żytem, jak potrzeba,

 

Żeby żaden głodny nie odszedł bez chleba.

 

 

PROŚBA DZIECKA -


Bożena Klejny

Usiądź przy mnie Mamo

każdego wieczoru

do snu opowiedz

bajeczkę,

o złej Babie Jadze,

Czerwonym Kapturku

Jak kotek palił

Fajeczkę.

Bądź przy mnie Mamo

przez wszystkie wieczory

przynoś sen,

w tym śnie czarownym

Twe serce gorące

Będzie tłem.

 

RODZINA TO SIŁA

Kiedy w sercu smutek, żal,
Kiedy upadniecie nisko.
Wszelkie smutki idą w dal,
Gdy rodzinę macie blisko.
Bo rodzina to jest siła,
Która wszystko zwyciężyła.
Nie będzie nikt więc szczęśliwy,
Kto nie ma własnej rodziny.
W czułych ramionach rodziny,
Niczego się nie boicie,
I nawet koszmarne , złe sny,
Nie będą was tak męczyły.
Kochajcie swoją rodzinę,
Szczerze, mocno, należycie.
Może kiedyś jej zabraknąć
Wiec kochajcie ją nad życie.

DZIADEK PRZYJDZIE


Maria Konopnicka

Dziadek dzisiaj przyjdzie,

W wielkim krześle siądzie,

Śliczne mi powieści

Opowiadać będzie.

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło!

Dziadek dużo widział,

Dużo ziemi schodził;

Już sam nie pamięta,

 

Kiedy się urodził.

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło!

Jak nam dziadek zacznie

Prawić różne dziwy,

 

To świat dawny staje

Przede mną jak żywy.

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, polatujcie wkoło!

I dawne zagrody,

 

I ludzie i pieśnie…

Do rana samego

Marzą mi się we śnie!

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło!

Wy, złote iskierki, polatujcie wkoło!

 

WSTAŃ O DZIECIĘ...


Maria Konopnicka

Wstań o dziecię! idź na pole,

Gdzie pot ludu wsiąka w rolę,

Gdzie pod jasnem naszem niebem

Kłosy brzęczą żytnim chlebem,

 

Jak struny szklane;

Idź i słuchaj, a w tym szumie

Może serce twe zrozumie,

Jakie to tam rosy świecą,

Jak masz uczcić dolę kmiecą

 

I zgrzebną sukmanę!

 

Ucz się, drogie dziecię moje,

Nosić wcześnie twarde zbroje,

Jak dawni rycerze!

Nie z żelaza, nie ze stali,

 

Te, co ludzie wykowali

Hełmy i pancerze,

Ale jasną, ale dzielną

Zbroję ducha nieśmiertelną,

Co się strzał nie boi.

 

Ale taką tarczę złotą,

Co się zowie wolą, cnotą,

A za oręż stoi.

Kiedy widzisz skrę, co pryska

Z nakowadła i ogniska,

 

Gdy dłoń widzisz z kielnią, z młotem,

Jak nad głową śmiga hardo,

Gdy na twarzy zlanej potem

Odgadujesz dolę twardą,

Uchyl czoła, synu miły,

 

Przed tym, co się krwawo znoi:

Lud i praca to są siły,

A świat cały niemi stoi!

Szanuj, drogie dziecię moje,

W małem ziarnku — przyszłe plony,

 

W małej kropli — przyszłe zdroje,

W szelągu — miljony,

W każdej myśli — zaród czynu,

Życie — w chwilce, co ucieka,

A sam w sobie — szanuj, synu,

 

Przyszłego człowieka.

 

BAMBO


Julian Tuwim

Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
Czarną ma skórę ten nasz koleżka.

Uczy się pilnie przez całe ranki
Ze swej murzyńskiej Pierwszej czytanki.

A gdy do domu ze szkoły wraca,
Psoci, figluje - to jego praca.

Aż mama krzyczy: "Bambo, łobuzie!"
A Bambo czarną nadyma buzię.

Mama powiada: "Napij się mleka",
A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada: "Chodź do kąpieli",
A on się boi, że się wybieli.

Lecz mama kocha swojego synka,
Bo dobry chłopak z tego Murzynka.

Szkoda, że Bambo czarny, wesoły,
Nie chodzi razem z nami do szkoły.

 

SPÓŹNIONY SŁOWIK


Julian Tuwim

Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji,
Bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji.
Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma,
A tu już po jedenastej - i słowika nie ma!

Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie,
Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie,
Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku,
A na deser - tort z wietrzyka w księżycowym blasku.

Może mu się co zdarzyło? Może go napadli?
Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli?
To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek!
Piórka - głupstwo, bo odrosną, ale głos - majątek!

Nagle zjawia się pan słowik, poświstuje, skacze...
"Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę!"
A pan słowik słodko ćwierka: "wybacz, moje złoto,
Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą!"

 

O RODZINIE

Kiedyś mama mi mówiła,
Że w rodzinie drzemie siła.
Warto o tym się przekonać,
By życiowe trudności pokonać.
Jaka moja jest rodzina?
Całkiem zgrana to drużyna.
Każdy ma jakiegoś fioła,
Zakręcony jest jak pszczoła.
Nikt na miejscu nie usiedzi
Czemu dziwią się sąsiedzi.
Rower, rolki albo góry,
Nam nie straszny dzień ponury.
Scrabble, statki-rechot wielki
Może będą jeszcze bierki?
Mama z nosem w książce siedzi,
Tato nad sudoku się biedzi.
Ja też swoje sprawy mam ,
Chętnie na komputerze gram.
Często wspólnie gotujemy,
Kuchnie świata poznajemy.
Kiedy w domu pachnie chlebem,
To wznosimy się pod niebem.
Choć zdarzają się i spory,
Nikt do złości nie jest skory.
W końcu bardzo się kochamy,
Chętnie z sobą czas spędzamy.
Przeżyte z rodziną chwile,
Dają mi na co dzień wielką siłę.


W OGRODZIE -


Maria Konopnicka

Pójdź, laleczko, do ogrodu,
Słonko cudnie dziś przygrzewa!
Znać i kochać trzeba z młodu
Nasze kwiaty, nasze drzewa!

To jest, widzisz, śliczna róża:
Masz, powąchaj! Hop do góry!
Jak urośniesz, będziesz duża,
To dostaniesz kwiatek który.

Tutaj pod nią stokroć świeci
I fijołki patrzą z trawki;
Bardzo brzydko, kiedy dzieci
Depcą kwiaty dla zabawki!

One wszystkie czują, żyją,
A ten zapach - to ich dusza.
Taką łapkę zaraz bija,
Co to każdy kwiatek rusza.

Patrz! Tu rosną tulipany,
A tam znów narcyzy kwitną,
A tu bratek główkę wznosi,
Główkę śliczną, aksamitną.

Dalej, w sadzie, jabłoń stoi,
Stoją grusze w białym kwiecie,
Nasza wiosna je tak stroi,
Najpiękniejsza wiosna w świecie.

Zapamiętaj dobrze sobie,
Na co patrzysz, lalko miła,
Żebyś mi też potem w mieście
Wstydu kiedy nie zrobiła!

- A co też tam na wsi rośnie? -
Za powrotem kto zapyta;
A tu panna palec w buzię
I nic nie wie... - Wstyd, i kwita!


ŚLEDŹ I DORSZ


Jan Brzechwa

Raz się kiedyś zdarzyło, że w pobliżu Helu
Przepływały dorsze dwa.
Jeden z nich rzekł: „Przyjacielu,
Nasza przyjaźń serdeczna tyle lat już trwa,
Lecz żeby kogo poznać w doli i w niedoli,
Trzeba z nim zjeść beczkę soli”.

Usłyszał te słowa śledź,
Więc do śledzia-sąsiada
Powiada:
„Przyjaciela chciałbym mieć,
Chyba panu nie uchybia,
Proszę pana, przyjaźń rybia?”

Drugi śledź samotnie siedział,
Więc skwapliwie odpowiedział:
„Bardzo proszę pana śledzia!”

„A więc pięknie. Pan pozwoli,
Że wpierw zjemy beczkę soli?”

„Owszem. Tu są takie nudy,
Że jeść można sól na pudy”.

Tedy zaraz po obiedzie
Popłynęły oba śledzie,
Wynalazły soli beczkę,
Naprzód zjadły z niej troszeczkę,
Potem więcej, coraz więcej.
Po upływie trzech miesięcy
Wypróżniły beczkę do dna,
Na to aby ich przyjaźń była niezawodna.

Tymczasem dorsz zawitał znowu w tamte strony,
Patrzy - a tu płynie śledź.
Dorsz roześmiał się zdziwiony:
„Ależ pan jest nasolony!”

„Przyjaciela chciałem mieć,
Co to w doli i w niedoli,
Więc z nim zjadłem beczkę soli…”

Dorsz się zaśmiał jeszcze głośniej:
„Trzeba znać się na przenośni!
Jest mi pana żal prawdziwie,
Niech pan moczy się w oliwie!”

Ośmieszony, nieszczęśliwy,
Śledź popłynął do Oliwy,
Tam się moczył miesiąc chyba,
Aż go złapał jakiś rybak.

Ach! Bo w życiu to najgorsze,
Kiedy śledź się wdaje z dorszem.


PAWEŁ I GAWEŁ


Aleksander Fredro

Paweł i Gaweł w jednym stali domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole;
Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.

Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając - między stoły, stołki
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.

Znosił to Paweł, nareszcie nie może;
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:
„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą”.

A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku,
W swoim domku”.
Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.

Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie.
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.

Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę
I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,
A Paweł z wędką siedzi na komodzie.

„Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”.
„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!”
A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku
W swoim domku”.

Z tej to powiastki morał w tym sposobie:
Jak ty komu, tak on tobie.


PTASZKI ZIMĄ


Codziennie rano, choć skrzypi mróz,
Na parapecie ptaszki są już,.
Gołąbek szary cukrówką zwany.
Oraz wróbelek jak malowany.

Siedzą cierpliwie czekając strawy,
Bo ich gospodarz jest tak łaskawy,
Że z pustym brzuszkiem nie da im spać,
Ostatnią gotów kruszynę dać.

Dbajmy przy srogiej zimie o ptaki,
By los ich nie był okrutny taki,
Gdy swoje wola napełnią jadłem,
Przyfruną potem zwiększonym stadem,

Śpiew zimą ptaków nas rozweseli,
Choć byśmy nawet w smutku tonęli,
Rada ta również dzieci dotyczy,
Bo każda pomoc zimą się liczy.

Róbcie karmniki szczerze doradzam,
Na każdy lepszy pomysł się zgadzam,
Gdy jadło będą miały ptaszyny,
Nie straszne będą im srogie zimy.


MÓJ PRZYJACIEL


A. Frączek

Mój przyjaciel daję słowo,
Jest osobą wyjątkową!

Umie robić zamki z piasku,
Po podwórku biega w kasku
I dla innych się naraża
jak policjant albo strażak

Czasem bywa też piratem,
Co na statku ma armatę,
Raz rycerską nosi zbroję,
Innym razem jest kowbojem.

Kiedy się spotkamy w parku,
To podzieli się koparką
I pożyczy mi łopatkę
Lub wiaderko w żółtą kratkę.

Bardzo lubi mleczne krówki
I czerwone ciężarówki,
Piłkę nożną kopie w błocie,
Z kotem ściga się po płocie.

A w kieszonce od spódniczki
Trzyma procę i kamyczki.
Mój przyjaciel daję słowo
Jest dziewczynką wyjątkową!


TOLERANCJA

Tolerancja! Co znaczy?

Szanuj człowieka,

który wygląda, myśli i robi inaczej!

Inaczej niż ty, czy ja,

bo on także rację ma.

Rację, z którą ty się nie musisz zgadzać,

ale to nie znaczy, że masz go obrażać.

Szanuj poglądy każdego,

że są inne od twoich, nic ci do tego.

Na siłę nie przekonuj, szanuj.

Szanuj każdego.

Zdrowego i ułomnego.

Białego, kolorowego.

Tolerancja właśnie to znaczy,

że szanujemy każdego,

mimo, że wygląda,

myśli i robi inaczej.


WODA

Jestem sobie zwykła woda

taka co to płynie w rzekach

i nie jestem wcale młoda

bo czas liczę w całych wiekach

pływam chętnie w wielkich morzach

też mnie lubią oceany

kryję się w podziemnych złożach

jestem nawet w kroplach piany

spadam często prosto z nieba

zimnym gradem wielkim deszczem

gdyż mnie ziemi wciąż potrzeba

z niczym wtedy się nie pieszczę

ziemia pije mnie obficie

by w pustynię się nie zmienić

ze mną tworzy bujne życie

stąd wie dobrze jak mnie cenić

wdzięczność zawsze mi okaże

rodząc  piękne barwne kwiaty

które ludziom niesie w darze

nie żałując krzty zapłaty

mam swą wartość i dla ludzi

których poję gdy spragnieni

kubeł wody ich ostudzi

gdy są z sobą poróżnieni

mną się myją kiedy brudni

prosto z kranu wówczas płynę

albo ciągną mnie ze studni

przy wiaderku wiążąc linę

do czajnika mnie wlewają

by mnie dobrze przegotować

i herbatę zalewają

chcąc mnie później posmakować

czasem wrzątkiem parzą kawę

taką czarną wprost z Afryki

kawa ze mną zyska sławę

gdy wypiją ze trzy łyki

zupa wody potrzebuje

i do chleba mnie dodają

w sokach też się dobrze czuję

wszędzie wody używajKRZYŚ NIE LUBI SPRZĄTAĆ


Łukasz Dembiński

Gdzie jest mój miś?- pyta Krzyś,
wcześniej się nim bawił,
lecz niestety nie pamięta
gdzie go pozostawił.

Wszystkie klocki na dywanie
są porozrzucane
a chomiki w szklanym domku
płaczą zaniedbane.

Tak nie można drogie dziecko,
gani Krzysia mama,
trzeba zrobić tu porządek
już z samego rana.

Miejsce misia jest na półce,
tam go położymy,
a chomikom świeżym siankiem
domek wyścielimy.JANEK


Patrycja Kasprzak


Był w przedszkolu mały Janek,

Co nieładne miał zwyczaje.

Ciągle dzieci bił, popychał,

Upomniany - tylko wzdychał.

Łamał normy i zasady,

Zawsze pierwszy był do zwady.Dzieci tak się pogniewały,

Że już w grupie go nie chciały.

Płakał Janek

Cały ranek.

Do przedszkola lubił chodzić,

Nie mógł się więc z dziećmi zgodzić.

Lecz przemyślał sytuację,

Przyznał swym kolegom rację.

Postanowił: "Będę miły",

Więc mu dzieci wybaczyły.NA KŁOPOTY - PRZYJACIEL


Bożena Pierga


Gdy ci zajdzie ktoś za skórę,

wszystko się wydaje bure,

do przyjaciół pędź jak w dym,

aby się wyżalić im.


Jeśli twój przyjaciel zbłądzi,

zamiast ostro go osądzić

i ocenić, kto ma rację,

daj mu odczuć akceptację.


Schowaj rady za pazuchę

i poważnie go wysłuchaj!ZABAWKI


Patrycja Kasprzak


Leży lalka na dywanie

I tak myśli: "Co się stanie?"

Czemu dzieci mną rzuciły?

Przecież świetnie się bawiły.

Jeszcze wczoraj mnie karmiły

I w wózeczku przewoziły".Patrzy lalka dookoła:

Mina misia niewesoła.

Myśli sobie misiak mały:

"Czyżby dzieci mnie nie chciały?

Gdyby dobre serca miały

To by nas poukładały".Wchodzą dzieci do przedszkola

Co się dzieje? Hola! Hola!

Lalki gdzieś pouciekały

Do pudełka się schowały.Zza zamkniętych szczelnie drzwi

Mówi misio bardzo zły:

- Chcecie się znów z nami bawić?

To musicie się poprawić!
MALI PRZYJACIELE


Patrycja KasprzakZosia rybki ma w akwarium,

Ewa myszkę w swym terrarium,

Karolina ma chomika,

Ania kotka, co wciąż fika.A ja lubię moje szczury:

Jeden czarny, drugi bury.

Doskonale się wspinają

I ogonki długie mają.

Co dzień robią coś śmiesznego,

Skaczą jeden przez drugiego.

A choć może to niewiele,

Są to moi przyjaciele.DOBRA WRÓŻKA


Urszula Kozłowska

Piękne zdjęcie mam nad łóżkiem,

A na zdjęciu dobrą wróżkę.

Gdy otwieram rano oczy,

Widzę uśmiech jej uroczy.

Moja dobra wróżka wie,

O czym marzę, o czym śnię.


Z taką wróżką roześmianą

Miło się obudzić rano

I wieczorem łatwiej zasnąć.

Dobrze wróżkę mieć na własność...

Taką wróżkę, która wie,

O czym, o czym śnię.


Ona zna mnie i rozumie,

Zawsze mi doradzić umie.

Każdy sekret jej powierzę,

Bo wiem, że mnie kocha szczerze.

Moja wróżka, która wie,

O czym marzę, o czym śnię.


Dobra wróżka mieszka z nami,

Piecze ciasto z truskawkami,

Kocham ją najbardziej w świecie...

... Bo to moja Mama przecież!

Tylko ona dobrze wie,

O czym marzę, o czym śnię.


PAMIĘTAJMY O SENIORACH


Bożena Pierga


Choć nie widzisz nigdy babci

w towarzystwie ciepłych kapci,

dziadek rześki jak za młodu -

jednak to seniorzy rodu!


A seniorzy to starszyzna,

im ogłada nie pierwszyzna.

Cenią bardzo konwenanse,

więc wykazać się masz szansę.


Gdy gawędzisz sobie z dziadkiem,

nie przerywaj mu przypadkiem.

I pozornie mimochodem,

babcię puszczaj zawsze przodem.


Doskonały podarunek:

to uwaga i szacunek.


NA KŁOPOTY - PRZYJACIEL


Bożena Pierga

Gdy ci zajdzie ktoś za skórę,

wszystko się wydaje bure,

do przyjaciół pędź jak w dym,

aby się wyżalić im.


Jeśli twój przyjaciel zbłądzi,

zamiast ostro go osądzić

i ocenić, kto ma rację,

daj mu odczuć akceptację.


Schowaj rady za pazuchę

i poważnie go wysłuchaj!TOLERANCJA - ELEGANCJA


Bożena Pierga


Tadzik wie już od kołyski,

że odróżnia się od wszystkich.

Choć, jak babcia, jest człowiekiem,

to się od niej różni wiekiem.

Dla przykładu: od swych sióstr

ma zupełnie różny gust.

A od Johna, kumpla z góry,

różni Tadzia kolor skóry.


Tę odmienność, proszę, zrozum -

udowodnisz, że masz rozum.

By nawzajem się szanować,

trzeba inność akceptować!


ZWIERZĘ - ISTOTA CZUJĄCA


Bożena Pierga


Kiedy z kotem dokazujesz,

to pamiętaj, że kot czuje.

Czasem nie ma już ochoty

na zabawy oraz psoty.

Pies, choć łasi się bez przerwy,

także może nie mieć werwy

na igraszki oraz głaski.

Okaż mu więc trochę łaski!


Żółwie, rybki oraz koty

to żyjące są istoty.

A najmniejszy nawet zwierz

chce być szanowany też.

Więc o swego przyjaciela

dbaj nie tylko, gdy niedziela.

Wiedz, że każdy człowiek wielki

ludzki jest dla stworzeń wszelkich!

 


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.