Start Procedury Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
PDF Drukuj Email

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

w Publicznym Przedszkolu im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie.

(tekst jednolity)

 

 

Podstawa prawna: -   Statut Przedszkola

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

§1

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienia takiego dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na Karcie Zgłoszenia dziecka do Przedszkola bądź każdorazowo ustnie u nauczycielki, jeżeli dotyczy to osoby nie wymienionej w Karcie Zgłoszenia dziecka do Przedszkola. Ustne upoważnienia nauczycielka rejestruje w odpowiednim Rejestrze.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 4. Rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzać dziecko do sali zajęć i oddać je pod opiekę pracującego nauczyciela.
 5. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsc i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dziecka.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.

 

§2

 1. Dzieci odbierane powinny być z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00.
 2. Rodzice lub opiekunowie w przypadku braku możliwości do odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola - sytuacje losowe) zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W przypadku zgłoszenia się po dziecka osoby nieupoważnionej lub osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę. Wówczas nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.
 4. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.
 5. Jeśli czas oczekiwania na odbiór dziecka przedłuża się, nie ma kontaktu z rodzicami, prawnymi opiekunami i osobami upoważnionymi, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
 6. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców.
 7. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 16.00 ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) w wysokości nadgodziny danego nauczyciela, który w danym dniu sprawował nad dzieckiem opiekę.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.