Start Procedury Program profilaktyczno- wychowawczy
PDF Drukuj Email

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

im. Królewny Śnieżki

w Zakrzewie

 

 

 

WSTĘP

Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej. Wdrażanie programu równolegle przez rodziców i nauczycieli, tworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce wszelkich zachowań patologicznych.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U> nr 256, poz. 2572 z późn. zm)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r)


Zadania przedszkola:

1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych.

2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.

3. Systematycznie prowadzić zajęcia profilaktyczno - edukacyjne uczące dzieci, jak

radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem.

4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią

dzieci dotknięte przemocą.

5. Współdziałać z rodzicami , wykorzystując skuteczne środki komunikacji

interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów.

6. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania

wychowawcze własne, rodziny i środowiska.

7. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność,

poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji

międzyludzkiej.

8. Stosować system wzmocnienia pozytywnych zachowań dzieci.

9. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.


Obowiązki nauczycieli.:

1. Systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych.

2. Poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców

wobec przedszkola.

3. Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i

psychiczne.

4. Kształtować powszechnie uznane postawy, zgodne z wartościami: dobra, prawdy,

piękna, miłości.

5. Stosować środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci.

6. Eliminować zachowania niepożądane.

7. Ściśle współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań

wychowawczych.

8. Wzajemnie wspierać swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.

Zadania do realizacji, założenia programu.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin

życia przedszkolnego:

v   samoobsługa,

v   zabawy samorzutne,

v   zajęcia i zabawy zorganizowane,

v   spożywanie posiłków,

v   spacery , wycieczki, zabawy na powietrzu.


Cel główny

Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

Cele strategiczne

Cele szczegółowe

1.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, zdrowotnych  i kulturalnych.

 • poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • dbanie o higienę własnego ciała i schludny wygląd,
 • samodzielne i kulturalne korzystanie z toalety,
 • dostosowanie ubioru odpowiedniego do pogody i pory roku,
 • częste przebywanie na powietrzu o każdej porze roku,
 • udział w ćwiczeniach gimnastycznych  – korygowanie wad postawy,
 • przyjmowanie i utrzymywanie prawidłowej pozycji ciała,
 • rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej ( szczepienia ochronne, wizyty  u stomatologa, pediatry i innych specjalistów).
 • unikanie kontaktów bezpośrednich z osobą chorą,
 • wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • usamodzielnianie dziecka,
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • poznanie zasad savoir-vivre’u

2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie.

 • budowanie systemu wartości,
 • wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji,
 • radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • radzenie sobie ze stresem i porażkami,
 • podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,
 • nabywanie nawyków poprawnego stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • przestrzeganie umów i zasad,
 • kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie,
 • kształtowanie przynależności do grupy i rodziny,

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych.

 • nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczycieli,
 • współdziałanie z rówieśnikami,
 • zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji,
 • rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie innym),
 • uważne słuchanie,
 • szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,
 • uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach,
 • unikanie hałasu i jego wszczynania,

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole.

 • przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,
 • zachowanie prawidłowej postawy przy stole,
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 • stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków, wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności,

5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowania bezpieczeństwa na terenie placówki.

 • poruszanie się na terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa,
 • bezpieczne korzystanie z zabawek, sprzętu ogrodowego, materiałów, przyborów i narzędzi,
 • sygnalizowanie zauważonego niebezpieczeństwa (skaleczenia, złe samopoczucie),
 • posługiwanie się własnym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania,

6. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym.

 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • stosowanie różnorodnych elementów odblaskowych,
 • unikanie zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych,
 • rozumienie zakazu spożywania nieznanych, owoców, roślin, grzybów czy pokarmów nieznanego pochodzenia oraz zbliżania się do nieznanych zwierząt,
 • nieoddalanie się od grupy,
 • reagowanie na sygnał nauczyciela,
 • nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,
 • unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu- zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
 • właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu,
 • przestrzeganie zasad nie niszczenia przyrody,
 • unikanie zabawy zapałkami, rozpalania ognisk w lesie mogących być przyczyną pożarów,
 • przestrzeganie zakazu zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i innymi nieznanymi przedmiotami,
 • zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi np. nie przyjmowanie od nich prezentów, pokarmów, odmawianie pójścia naspacer, nie otwieranie drzwi nieznajomym, przestrzeganie zakazu wsiadania do pojazdów osób nieznajomych,
 • umiejętne zachowanie w razie zgubienia się w tłumie, w sklepie, na imprezie.

Oczekiwane rezultaty

Cele strategiczne

Rezultaty- umiejętności dziecka

1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, zdrowotnych i kulturalnych.

 • przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych,
 • dba o higienę własnego ciała i schludny wygląd,
 • samodzielne i kulturalne korzysta z toalety,
 • dostosowuje ubiór odpowiednio do pogody i pory roku,
 • często przebywa na powietrzu o każdej porze roku,
 • bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych  – koryguje wady postawy,
 • przyjmuje i utrzymuje prawidłową pozycję ciała,
 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki zdrowotnej ( szczepienia ochronne, wizyty u stomatologa, pediatry i innych specjalistów),
 • unika kontaktów bezpośrednich z osobą chorą,
 • zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich,
 • stara się być samodzielne,
 • rozpoznaje przybory i przedmioty służące do wykonywania czynności higienicznych,
 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne,

2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie.

 • organizuje sobie zabawę,
 • ma rozeznanie, gdzie można się bawić bezpiecznie,
 • przestrzega reguł i umów grupowych,
 • orientuje się w tym co dobre i złe,
 • współdziała w zabawie,
 • dba o porządek,
 • umie określić , jakie zachowania są pozytywne a które nie,
 • szanuje wytwory i pracę innych,
 • rozumie ,że inni mają takie same potrzeby jak ono,
 • właściwie rozwiązuje konflikty, jest zdolne do kompromisu,
 • swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
 • uzasadnia swoje postępowanie,
 • nazywa swoje emocje,

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych.

 • uważnie słucha, co ktoś do niego mówi,
 • respektuje polecenia nauczyciela,
 • współdziała z rówieśnikami,
 • skupia uwagę na wykonywanej czynności,
 • sygnalizuje chęć wypowiadania się,
 • unika hałasu i go nie wywołuje,

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się przy stole.

 • przezwycięża niechęć do nieznanych potraw,
 • zachowuje prawidłową postawę przy stole,
 • prawidłowo posługuje się sztućcami,
 • stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków, nabywa nawyk spożywania zdrowej żywności,

5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowania bezpieczeństwa na terenie placówki.

 • porusza się na terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa,
 • bezpiecznie korzysta z zabawek, sprzętu ogrodowego, materiałów, przyborów i narzędzi,
 • sygnalizuje zauważone niebezpieczeństwo (skaleczenia, złe samopoczucie),
 • posługuje się własnym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania,

6. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym.

 • stosuje zasady ruchu drogowego, nie oddala się od grupy,
 • stosuje różnorodne elementy odblaskowe,
 • unika zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych,
 • rozumie zakazu spożywania nieznanych, owoców, roślin, grzybów czy pokarmów nieznanego pochodzenia oraz zbliżania się do nieznanych zwierząt,
 • reaguje na sygnał nauczyciela,
 • bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym,
 • rozumie zasady sportowej rywalizacji,
 • przestrzega zasady nie niszczenia przyrody,
 • unika zabaw zapałkami, rozpalania ognisk w lesie mogących być przyczyną pożarów,
 • przestrzega zakaz zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i innymi nieznanymi przedmiotami,
 • zachowuje ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, np. nie przyjmuje od nich prezentów, pokarmów, odmawia pójścia na spacer, nie otwiera drzwi nieznajomym, przestrzega zakaz wsiadania do pojazdów osób nieznajomych,
 • umiejętnie zachowuje się w razie zgubienia się w tłumie, w sklepie, na imprezie.


 

REGUŁY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU

I  Zachowanie obowiązujące podczas spożywania posiłków:

 1. Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.
 2. Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
 3. Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli ( szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie ), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
 4. Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
 5. Po usłyszeniu wypowiedzianego przez dyżurnych hasła „dziękuję”  odpowiadamy również „dziękuję”,  cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło.


II  Zachowanie w łazience

Mycie rąk

 1. Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły.
 2. Moczymy ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.
 3. Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.
 4. Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.
 5. Zakręcamy kran.
 6. Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.
 7. Wycieramy bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.
 8. Na właściwym wieszaku wieszamy ręcznik.
 9. Odwijamy rękawy i zapinamy je ( gdy ktoś ma kłopoty prosi o pomoc kolegę lub panią ).


III  Zachowanie w szatni

 1. Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.
 2. Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
 3. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
 4. Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży( odwrotnie niż przy ubieraniu ).
 5. Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

IV Zachowanie w sali

 1. Mów umiarkowanym głosem.
 2. Nikogo nie bij.
 3. Sprzątaj po sobie.
 4. Używaj słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 5. Bieganie w sali jest zabronione.

Postaraj  się nie mówić głośno:

 • gdy inni cicho pracują,
 • gdy inni się bawią,
 • gdy czytamy i słuchamy,
 • gdy inni są zmęczeni,
 • gdy inni odpoczywają.


V stosowane nagrody

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybrania przez niego nagrody, na którą będzie „pracował” ( np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp. ).


VI Stosowane kary ( konsekwencje nieprzestrzegania zasad ).

 • kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
 • odmówienie dzieciom przyjemności,
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
 • „krzesełko do myślenia” ( poduszka ) chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.


KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 3. Szanuję cudzą własność.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
 7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 9. Stosuję formy grzecznościowe: proszę dziękuję, przepraszam.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi potrzebne w szkole ( dzieci starsze ).


Program opracowały:

Tomke Mariola

Komorowska Lucyna

Knajdek Beata

Pawłowska Anna

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.