Start Procedury Regulamin rekrutacji dzieci
PDF Drukuj Email

 


 

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zakrzewie

na rok szkolny 2016/2017

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zakrzewie, zwany dalej „Regulaminem” określa kryteria i tryb przyjmowania dzieci do przedszkola, terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego.

§ 2. 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

 2. samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

 3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zakrzewo.

 5. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zakrzewo.

 6. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie.

 

Rozdział 2

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

 

§ 5. 1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów

zamieszkałych na obszarze gminy.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyjęte dziecko 2,5 letnie.

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony.

§ 6. 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w

§ 5 ust. 1 przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata

 2. niepełnosprawność kandydata

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

2. Kryteria wymienione w ust. 1 mają jednakową wartość 10 pkt.

 

 

Rozdział 3

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się wówczas, gdy liczba miejsc w przedszkolu jest niewystarczająca w stosunku do liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, albo gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 8. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę

kryteria określone w Uchwale nr V.39.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo

 

Rozdział 4

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy

 

§ 9. 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z § 5 – 8, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, do którego stosuje się odpowiednio § 5 – 8.

 

Rozdział 5

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

§ 10. 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola.

2. Formularze wniosków są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 11. 1. Do wniosku dołącza się:

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w § 6:

 1. oświadczenie o wielodzietności kandydata,

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem,

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

2) oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w § 8.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d, składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 12, może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez siebie wyznaczonym, lub może zwrócić się do wójta Gminy Zakrzewo o potwierdzenie tych okoliczności.

 

Rozdział 6

Komisja rekrutacyjna

 

§ 12. 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 1 przedstawiciel organu prowadzącego, 2 przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola.

§ 13. 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

 

Rozdział 7

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

oraz skarga na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola

 

§ 14. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata.

§ 15. 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w § 14.

 1. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rozdział 8

Terminy

 

§ 16. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017:

1. obowiązują terminy określone w Zarządzeniu nr 5.2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2016/2017.

2. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 należy składać od 15 do 29 lutego 2016 r. Brak deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola.

 

 

Rozdział 9

Postępowanie uzupełniające

 

§ 17. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Termin składania wniosków oraz termin postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie nr 5.2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zakrzewo na rok szkolny 2016/2017.

 

Rozdział 10

Przechowywanie danych osobowych kandydatów oraz dokumentacji

 

§ 18. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

§ 19. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Rozdział 11

Przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego

 

§ 21. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

 

Data przyjęcia deklaracji: …............................................................................

 

 

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie

w roku szkolnym 2016/2017

 

 1. Dane o dziecku:

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 1. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

 

 

 1. Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola (osoby pełnoletnie)

Lp.

Nazwisko i imię osoby upoważnionej

 

Stopień pokrewieństwa

Numer telefonu

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 1. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)

  TAK …............ NIE …......... (proszę wstawić znak „X” przy wybranej odpowiedzi)

 2. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

Godziny pobytu od - do

Ogółem ilość godzin dziennie w przedszkolu

W wybranej opcji proszę wstawić znak „x”

7.30 – 12.30

5 godzin – 2 posiłki

 

6.30 – 16.00

9,5 godziny – 3 posiłki

 

6.30 – 15.30

9 godzin – 3 posiłki

 

7.30 – 15.30

8 godzin – 3 posiłki

 

7.00 – 15.00

8 godzin – 3 posiłki

 

7.00 – 16.00

9 godzin – 3 posiłki

 

 

 1. Deklaracja i oświadczenie

  a) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna

  …................................................................. w Przedszkolu Publicznym im. Królewny

  Śnieżki w Zakrzewie w roku szkolnym 2016/2017.

  b) Oświadczam, że:

  - wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,

  - niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,

  - wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 

Zakrzewo, dnia …............................. ….........................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 1. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

 

 

…...................................................................

(data i podpis dyrektora przedszkola)

 

 

 

 

 

Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r.

Data przyjęcia wniosku przez Przedszkole: …………………………………….

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAKRZEWIE

na rok szkolny 2016/2017

Dane osobowe dziecka:

- imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………….. - data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………….. – pesel dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………… - adres zamieszkania dziecka (dokładny): ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – adres zameldowania dziecka (dokładny): ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

MATKA OJCIEC

Imię i nazwisko: …………………………………………………………. ………………………………………………………………….. Adres zamieszkania: ………………………………………………….. ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. telefon kontaktowy: …………………………………………………. ………………………………………………………………….. adres e-mail: …………………………………………………………….. …………………………………………………………………..

Miejsce zatrudnienia:

Nazwa firmy: ……………………………………………………………. …………………………………………………………………… Adres firmy: …………………………………………………………….. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………… Telefon kontaktowy: ………………………………………………. …………………………………………………………………..

KRYTERIA PRZYJĘĆ

(w przypadku spełnienia danego kryterium proszę postawić znak „X”)

Kryteria I (art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 3 stycznia 2014 r. poz.7)

1

Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt.

Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata winno również zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia”.

 

2

Niepełnosprawność kandydata – 10 pkt.

Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

 

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

 

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt

Załącznik: jak w kryterium 3 (powyżej)

 

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt

Załącznik: jak w kryterium 2 (powyżej)

 

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt

Załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. (oświadczenie winno zawierać klauzulę: Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.)

 

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt

Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135).

 

 

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kryterium

Wartość punktowa

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Wstawić „x” w przypadku spełnienia kryterium

Praca zawodowa, prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie dziennym obojga rodziców kandydata.

 

30

Zaświadczenie obojga rodziców o zatrudnieniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku), zaświadczenie z uczelni.

 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez oboje rodziców

25

Oświadczenie rodziców o obopólnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 4 godziny dziennie ponad podstawę programową

 

20

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 3 godziny dziennie ponad podstawę programową

 

15

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

 

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola

10

Dokumentacja wewnętrzna przedszkola (poświadczenie dyrektora przedszkola)

 

Dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną lub wsparciem asystenta rodziny

 

5

Poświadczenie na wniosku lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej.

 

 

INFORMACJE O DZIECKU

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu: alergia, inne problemy zdrowotne, stała choroba, wady rozwojowe, itp.

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję się:

- zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia (zgodnie z art. 14 b.1. Ustawy o systemie oświaty)

- natychmiast podawać do wiadomości przedszkola jakiekolwiek zmiany w podanych informacjach,

- regularnie uiszczać opłatę za przedszkole w wyznaczonym terminie,

- przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osoby dorosłe wskazane w poniższym oświadczeniu

- przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko,

- uczestniczyć w zebraniach i innych formach kontaktu z przedszkolem,

- zgłaszać nieobecność dziecka w przedszkolu.

OŚWIADCZAM, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERAĆ BĘDĄ:

Lp.

Nazwisko i imię osoby odbierającej dziecko

Stopień pokrewieństwa lub znajomości

Telefon kontaktowy

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu:

7.30 – 12.30 nieodpłatna realizacja podstawy programowej (5 godzin dziennie)

 

Śniadanie, obiad

Wpisać znak „x” przy wybranej opcji

6.30 – 16.00 (dodatkowo 4,5 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

6.30 – 15.30 (dodatkowo 4 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

7.30 – 15.30 (dodatkowo 3 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

7.00 – 16.00 (dodatkowo 4 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

7.00 – 15.00 (dodatkowo 3 godziny)

Śniadanie, obiad, podwieczorek

 

Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową, czynią materiał pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do przedszkola oraz wykorzystywane będą przez przedszkole w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania po zakończonej rekrutacji np. szybki kontakt z rodzicami w sytuacjach szczególnych, prowadzenie ewidencji obecności dzieci.

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Przedszkole – w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu – danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do obierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz do przetwarzania danych identyfikacyjnych i dziedzinowych dziecka zawartych w art. 10-13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011, nr 139, poz. 814).

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Zakrzewo, dnia ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………...

(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………………………………………………………..

1. Zakwalifikowała ww. dziecko do przedszkola na ……………….. godzin z ilością …………………….. pkt.

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………

(podpis przewodniczącego Komisji) PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

 

 


 

 

 


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.