Start Procedury Statut przedszkola
PDF Drukuj Email


STATUT

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO


IM. KRÓLEWNY  ŚNIEŻKI


W  ZAKRZEWIERozdział  I
Postanowienia ogólne


§ 1 Przedszkole jest przedszkolem publicznym. Siedziba przedszkola znajduje się w Zakrzewie przy ulicy ks. dr B. Domańskiego 13
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zakrzewo. Nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Publiczne
im. Królewny Śnieżki
ul. ks. dr B. Domańskiego 13
77 -424 Zakrzewo

§ 2 Przedszkole działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157 poz. 1240); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zm.); niniejszego statutu.

§ 3 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku. Czas pracy przedszkola określa się na nie mniej niż 5 godzin dziennie. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. W okresie wakacji letnich w miesiącu lipcu przedszkole może pełnić dyżur. W tym czasie do przedszkola mogą uczęszczać dzieci rodziców obojga pracujących. Rodzice zgłaszają do 31 maja każdego roku, że ich dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w miesiącu lipcu. Przedszkole będzie pełniło dyżur, jeżeli zgłoszonych zostanie co najmniej 20 dzieci. Zakłada się możliwość zmniejszenia liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia w okresie szkolnych ferii zimowych i świątecznych w uzgodnieniu z rodzicami. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

§ 4 Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:
- Gminę Zakrzewo
- Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.
Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5 Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Zakrzewo.
Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu rodzicom dziecka lub jego prawnym opiekunom przysługuje zwrot opłat, o której mowa w ust. 3. Jeżeli zgłoszenie nieobecności dziecka nastąpi do godz. 8.00 rano to zwrot następuje od dnia zgłoszenia do dnia ustania nieobecności, jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi po godz. 8.00 rano – zwrot następuje od dnia następnego po zawiadomieniu o nieobecności dziecka do dnia ustania nieobecności. Intendent prowadzi zeszyt zgłoszonych nieobecności dzieci.
Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego roku przedszkolnego.
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie:
1) za obiad pobiera się opłatę w wysokości 50% dziennej stawki żywieniowej,
2) za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości 30% dziennej stawki żywieniowej,
3) za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 20% dziennej stawki żywieniowej.
Opłaty: stała i za wyżywienie kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania.
Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/ prawnych opiekunów.
W Przedszkolu na wniosek (życzenie) rodziców/prawnych opiekunów organizowane są zajęcia dodatkowe. Zajęcia te odbywają się poza obowiązkowym wymiarem godzin dydaktycznych.
- Opłaty za zajęcia dodatkowe rodzice/prawni opiekunowie uiszczają wg odrębnych zasad i ustaleń.
- Terminy zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz wysokość opłat podawane są rodzicom do wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na przedszkolnej tablicy ogłoszeń.
W Przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia dzieci bądź kompensujących niedobory rozwojowe. Również w miarę możliwości Przedszkola, może odbywać się wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone przez osoby uprawnione i powołane przez dyrektora. Terminy i czas zajęć reguluje arkusz organizacji pracy przedszkola i wewnętrzny plan zajęć indywidualnych.Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola


§ 6 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami, w ustawie o samorządzie terytorialnym z późniejszymi zmianami, a w szczególności:
1) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych,
2)  wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
3) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
4) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole,
5) kształtuje i rozwija aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
6) obejmuje opieką wszystkie zgłoszone dzieci bez względu na wyznanie, rasę, kolor skóry, pochodzenie społeczne i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju.
Proces wychowawczo – dydaktyczny odbywa się na podstawie programu wychowania w przedszkolu wybranego lub opracowanego przez członków Rady Pedagogicznej. Dyrektor na wniosek nauczyciela dopuszcza do użytku zaproponowany przez niego program wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola zatwierdza zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujący w Przedszkolu na dany rok szkolny na wniosek nauczycieli. Dopuszcza się korzystanie z kart pracy (spośród oferty wydawniczej) lub kart pracy opracowanych przez nauczycieli wspomagających edukację dzieci.

§ 7 Przedszkole realizuje cele wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do udziału w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 8 Do zadań Przedszkola należy:
1) stwarzanie i organizowanie całościowego procesu edukacyjnego wspomagającego psychofizyczny oraz duchowy rozwój dziecka, szczególnie w ramach następujących obszarów:
a) poznawanie i rozumienie siebie i świata;
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
d) budowanie systemu wartości.
2) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
3) organizowanie opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi;
4) organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli Przedszkole taką działalność prowadzi.
Na życzenie rodziców/prawnych opiekunów przedszkole organizuje dla dzieci 5-6 letnich w ramach planu zajęć przedszkolnych naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków i z zachowaniem następujących kryteriów:
1) życzenie, o którym mowa w §8 ust. 2 jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia złożonego przez rodzica/prawnego opiekuna;
2) nauka religii w przedszkolu może odbywać się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania;
3) uczestniczenie bądź nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie;
4) dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela,
5) nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne i innych związków wyznaniowych;
6) Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego Przedszkola wydanego przez:
a) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;
b) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych;
7) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami (wizytator Kurii Biskupiej);

§ 9 Określone w § 8 ust. 1 i 2 zadania Przedszkole realizuje opierając się na założeniach zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także wskazaniach metodycznych, w szczególności realizacja ta polega na:
1) umożliwieniu wychowankom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
2) udzielaniu dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
3) integrowaniu treści edukacyjnych;
4) wspomaganiu indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
5) ścisłym współdziałaniu z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz ze szkołami, instytucjami kultury i oświaty, poradniami specjalistycznymi oraz innymi;
Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalane jest w planie rozwoju placówki i w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
W Przedszkolu organizuje się i udziela wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami (rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r.)
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest przez dyrektora przedszkola, która polega w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska dziecka;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanków i umożliwienie ich zaspakajania;
3) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce;
4) wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;
5) organizowania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
O objęciu dziecka zajęciami edukacyjnymi o charakterze kompensacyjnym, zajęciami specjalistycznymi lub terapeutycznymi decyduje dyrektor przedszkola.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w szczególności w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
2) zajęć psycho – edukacyjnych dla rodziców/prawnych opiekunów;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli (we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną).

§ 10 Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w taki sposób, że:
Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,
c) dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów autorskich lub o innym specyficznym charakterze np. integracyjnych, terapeutycznych.
Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.
W grupie najmłodszej może być zatrudniona pomoc nauczyciela.
Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
W przedszkolu organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie przedszkolnym:
a) stopień trudności i intensywności zabaw i ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i możliwości dzieci;
b) prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach;
c) zabawy i zajęcia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci;
d) stan terenu do zabaw, stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciel  sprawdza  przed każdymi zajęciami;
e) w miejscach przeznaczonych do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych (sala ćwiczeń, ogród przedszkolny) umieszcza się informacje określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń;
f) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc pracownika obsługi.
Przedszkole może organizować zajęcia, wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze:
a) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Przedszkola zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na każde 10 dzieci;
b) organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej;
c) dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych;
d) zadania kierowników wycieczek regulują odrębne przepisy;
e) program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz listę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor przedszkola;
f) zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
Przedszkole podejmuje działanie bezpośrednio związane ze zdrowiem wychowanków:
a) dopuszcza się podawanie leków w przedszkolu w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak choroby przewlekłe; podawanie leków może odbywać się wyłącznie na pisemne życzenie rodziców i zgodnie z przyjętą procedurą (wyklucza się możliwość podawania leków, które należy podawać w obecności lekarza);
b) w przypadku o którym mowa w §10 pkt 8 lit. a,  rodzice zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia oraz dostarczyć lek;
c) dyrektor przedszkola, na podstawie zaświadczenia o którym mowa w §10 pkt 8 lit. b, wyznacza spośród pracowników przedszkola dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia, nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania leku, natomiast druga osoba nadzoruje ww. czynności; obydwie osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym wpisie;
d) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach);
e) w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe;
f) w sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego zdrowiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy.
W przedszkolu obowiązują następujące szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów:
a) nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica/prawnego opiekuna i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi/prawnemu opiekunowi; w momencie odebrania dziecka z sali odpowiedzialność za nie przejmuje osoba odbierająca – dotyczy  to także pobytu dziecka w szatni i na terenie placówki wraz z przynależnym do przedszkola terenem;
b) dziecko może być odebrane z przedszkola wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnione przez rodzica/prawnego opiekuna, które zostały wymienione w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola;
c) dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymieniona w karcie zgłoszenia dziecka, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodzica/prawnego opiekuna z zastrzeżeniem, iż musi to być osoba dorosła lub rodzeństwo, które ukończyło 18 lat; fakt taki odnotowuje nauczyciel w Zeszycie kontaktów z rodzicami;
d)  rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
d) nie wydaje się dziecka rodzicowi/prawnemu opiekunowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe – powiadamia policję;
e) w przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przedszkole zobowiązane jest powiadomić sąd rodzinny i nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich.
Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do GOPS o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.


Rozdział  III
Organy Przedszkola


§ 11 Organami Przedszkola Publicznego w Zakrzewie są:
a) dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 12 Na czele przedszkola stoi dyrektor, wyłaniany na podstawie konkursu. Skład komisji na stanowisko dyrektora ustala organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kadencja dyrektora trwa 5 lat i może być przedłużona, a w uzasadnionych okolicznościach skrócona.
Dyrektor odpowiada za całokształt działalności placówki, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
a) diagnozuje, analizuje, ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola oraz nauczycieli;
b) diagnozuje, analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola i nauczycieli;
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;
d) bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach;
e) inspiruje lub organizuje współpracę między nauczycielami;
f) organizuje szkolenia i narady dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
g) upowszechnia i wdraża rozwiązania służące skutecznej realizacji zadań Przedszkola;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Gminy podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) planuje wspólnie z Radą Pedagogiczną rozwój placówki i realizuje zadania wynikające z tego planu;
6) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
7) prowadzi oszczędną i racjonalną gospodarkę przyznanymi środkami finansowymi i powierzonym mieniem;
8) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy, przepisami bhp i ppoż.;
10) prowadzi dokumentację, w tym w szczególności kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
3) Dyrektor realizuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela we współpracy z samorządem Gminy Zakrzewo, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, rodzicami/opiekunami prawnymi oraz organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
Zakres czynności dyrektora ustala organ prowadzący.

§ 13 Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz zajęć autorskich,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków,
5) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
6) przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji zmian, a także jego uchwalenie.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego,
2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
3) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
4) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie dyrektora z jego funkcji.
Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze statutem. Regulamin działania Rady Pedagogicznej określa zasady jej działalności.
Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem::
1) w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej i mogą one brać udział z głosem doradczym,
2) inicjatorem posiedzeń rady pedagogicznej może być dyrektor, Rada Pedagogiczna lub organ prowadzący,
3) termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem,
4) osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie,
5) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, a dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały, która jest niezgodna z prawem,
6) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste; informacje dotyczące bezpośrednio wychowanka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.


Rozdział IV
Społeczne organy Przedszkola


§ 14 Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
W wyborach, o których mowa w ust.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
Rada Rodziców może występować do dyrektora Przedszkola i  Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki, w szczególności zaś:
1) wyraża opinie na temat funkcjonowania Przedszkola,
2) opiniuje program rozwoju Przedszkola.
Uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 15 Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
W przypadku powstania w Przedszkolu sytuacji konfliktowej wszystkie organy Przedszkola są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań leżących w ich kompetencjach w celu zażegnania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.
W sytuacjach, gdy strony nie osiągną porozumienia spory rozwiązuje:
1) dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole i kuratorium oświaty, stosownie do zakresu ich kompetencji, jeśli spór dotyczy rady pedagogicznej z radą rodziców;
2) organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z kuratorium oświaty, jeśli spór dotyczy dyrektora Przedszkola z pozostałymi organami Przedszkola.

§ 16 W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.


Rozdział V
Organizacja Przedszkola


§ 17 Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach w zależności od potrzeb Przedszkola, możliwości organizacyjnych i realizacji założeń programowych.
Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb  środowiska i możliwości organizacyjnych Przedszkola.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 135.
W uzasadnionych przypadkach w Przedszkolu mogą być organizowane oddziały integracyjne, w których liczba dzieci winna wynosić od 15 do 20, w tym od trzech do pięciu niepełnosprawnych.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola najpóźniej do 30 maja na następny rok szkolny.
Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia, higieny pracy, bezpieczeństwa oraz oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo – dydaktycznej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.
Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b) salę do zajęć i zabaw ruchowych,
c) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
d) pomieszczenia sanitarne dla dzieci i pracowników Przedszkola,
e) szatnie dla dzieci i personelu,
f) blok kuchenny,
g) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych,
h) pokój nauczycielski,
i) pokój terapii logopedycznej i pedagogicznej,
k) pomieszczenia do przechowywania pomocy.
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu (co najmniej jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu).
Obowiązkowy wymiar realizowania podstawy programowej w Przedszkolu wynosi 5 godzin, w tym jedną piątą zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii oraz zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

§ 18 Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określa Regulamin Kwalifikacji opracowany w oparciu o Statut Przedszkola i przepisy szczegółowe.
Kwalifikacje dzieci do Przedszkola na dany rok szkolny przeprowadza komisja kwalifikacyjna zatwierdzona oddzielnym pismem przez Wójta Gminy Zakrzewo, w której rolę przewodniczącego pełni dyrektor Przedszkola.
W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor Przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów kart zgłoszeń.
W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są:
-  dzieci, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,
- dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin zastępczych,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
- dzieci z rodzin wielodzietnych,
- dzieci obojga rodziców pracujących,
- dzieci już uczęszczające do Przedszkola;

§ 19 Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
a) zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka, które ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej,
b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie nieobecności,
c) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
d) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt c  dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
a) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,
b) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,
c) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,
d) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

§ 20 Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub innej instytucji naukowej. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.
Przedszkole może być placówką eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział VI
Wychowankowie  Przedszkola


§ 21 Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 8 lat.
Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
W roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 6 i 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym dziecko kończy odpowiednio  6 lat i 5 lat. Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązek ten dotyczyć będzie tylko dzieci 5 – letnich.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 6, są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania jego własności,
f) akceptacji jego osoby.
W przypadku łamania praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka każda osoba, której zdaniem prawa dziecka nie są przestrzegane, ma prawo zgłosić ten fakt do dyrektora Przedszkola. Dyrektor zobowiązany jest dokonać rzetelnego rozpoznania sprawy i podjęcia środków zapobiegawczych. W przypadku, gdy dyrektor nie rozwiąże problemu, zgłaszający ma prawo odwołać się do odpowiednich organów.


Rozdział VII
Rodzice


§ 22 Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
f) niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 23 Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:
a) zapoznania się programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o swoim dziecku,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo – dydaktycznych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wskazania specjalistycznych placówek pomocy dziecku i rodzinie,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo, np. radę rodziców.

§ 24 Rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 25 Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać list pochwalny od dyrektora Przedszkola (na zakończenie roku szkolnego), bądź tytuł i statuetkę „Przyjaciel Przedszkola”.

§ 26 Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne organizowane są w przedszkolu stosownie do potrzeb rodziców i nauczycieli, jednak nie rzadziej, niż 3 razy w roku szkolnym.

§ 27 Formy współpracy Przedszkola  z rodzicami:
a) zebrania ogólne i grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
c) kąciki dla rodziców,
d) zajęcia otwarte
e) uroczystości i imprezy przedszkolne
f) dni otwarte sprzyjające lepszej adaptacji dzieci nowych
g) dyżury pedagogiczne


Rozdział VIII
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola


§ 28 Nauczyciele zatrudnieni są na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, określone w odrębnych przepisach.
Nauczyciel Przedszkola planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania wychowanka, poszanowania jego godności i respektowania jego praw oraz odpowiada za jej jakość.
Do zadań nauczyciela w szczególności należy:
1) troska o życie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, w tym:
a) przestrzeganie zasad przyjmowania i wydawania dziecka z Przedszkola, określonych w § 10 pkt 9 niniejszego statutu,
b) przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali i w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa  w § 10 pkt 6 niniejszego statutu
c) organizowanie spacerów i wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami według postanowień w § 10 pkt 7 niniejszego statutu,
d) natychmiastowego podejmowania działań, określonych w § 10 pkt 8 niniejszego statutu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.
2) wspieranie rozwoju psycho-fizyczno-duchowego dziecka, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym, potrzebami i zainteresowaniami,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną,
4) organizacja i prowadzenie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i dokumentowanie tej pracy w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną,
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną, w tym:
a) organizowanie w miarę potrzeb przesiewowych badań logopedycznych i psychologicznych dla dzieci,
b) realizowanie wobec dziecka, stosownie do własnych kompetencji, zadań o charakterze kompensacyjno – korekcyjnym określonych przez specjalistów (psychologa, logopedę),
c) zasięganie porad i opinii specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i innych, korzystanie z ich pomocy w opracowywaniu programów o projektach wychowawczych,
d) współorganizowanie spotkań problemowych dla rodziców/opiekunów prawnych,
e) udzielanie rodzicom/prawnym opiekunom rzetelnych informacji o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistów.
6) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania, opieki i nauczania dzieci, w szczególności:
a) informowanie rodziców o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
b) udzielanie szczegółowych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
c) opracowywanie harmonogramu i form współpracy z rodzicami na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb i sugestii rodziców/prawnych opiekunów,
7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczo – opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi ustaleniami,
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb placówki,
9) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał,
10) realizacja zaleceń dyrektora Przedszkola i innych organów kontrolujących, stosownie do ich kompetencji,
11) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola a wynikających z bieżącej działalności Przedszkola.

§  29 W Przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora w zależności od uzasadnionych przez dyrektora przedszkola potrzeb, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
Dyrektor Przedszkola powołania i odwołania  wicedyrektora dokonuje po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego oraz opracowuje dla niego zakres kompetencji i czynności na piśmie.
W przypadku, gdy nie powołano wicedyrektora w czasie nieobecności Dyrektora Przedszkola jego obowiązki pełni upoważniony przez dyrektora członek Rady Pedagogicznej.

§ 30 Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Przedszkola, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo -oświatowych.

§ 31 W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi w zależności od stopnia organizacji Przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Do podstawowych zadań tej grupy pracowników należy:
1) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
2) czynne włączanie się w ramach swoich kompetencji, w realizację zadań wychowawczo – dydaktycznych Przedszkola w szczególności dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, określonych w § 10 niniejszego statutu,
3) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.

§ 32 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracowników Przedszkola Publicznego im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie. Zasady i wartości przyjęte przez pracowników Przedszkola:
1) kompetencje, obowiązki i uprawnienia,
2) uprzejmość,
3) sumienność,
4) uczciwość,
5) bezstronność,
6) współdziałanie.


Rozdział IX
Zasady gospodarki finansowej


§ 33 Przedszkole jest jednostką budżetową.
Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym jednostki budżetowej”.

§ 34 Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.


Rozdział  X
Postanowienia końcowe


§ 35 Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów, pracowników obsługi i administracji.

§ 36 Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola,
udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola,
zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów dzieci nowoprzyjętych z treścią statutu podczas zebrań grupowych.

§ 37 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38 Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

§ 39 Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 40 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu  ….......................................

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia  …........................................


…...................................
(Dyrektor Przedszkola)

 

 

 

Uchwała nr 2.2014

Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego

im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Przedszkola.

Działając na podstawie art. 42 ust. 1, art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami oraz § 13 pkt 4 ust. 6 Statutu Przedszkola

uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Terminy, tryb i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określa dyrektor przedszkola w Regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 uzgodnionym z Wójtem Gminy Zakrzewo. Regulamin opracowany jest  w oparciu o Statut Przedszkola i przepisy szczegółowe (m.in. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 3 stycznia 2014 r. poz. 7)”.

2)      § 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej”.

3)      W § 18 pkt 4 słowa: „kart zgłoszeń” zastępuje się słowami: „wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

4)      § 18 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, gdzie bierze się pod uwagę następujące kryteria, które mają jednakową wartość – 10 pkt:

a) Wielodzietność rodziny kandydata,

b) Niepełnosprawność  kandydata,

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.”

5)      W § 18 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria uzgodnione przez dyrektora przedszkola z Wójtem Gminy Zakrzewo:

a) Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – 60 pkt,

b) Praca zarobkowa obojga rodziców kandydata – 50 pkt,

c) Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez obojga rodziców – 40 pkt,

d) Korzystanie z pełnej oferty przedszkola: 4 godziny ponad podstawę programową – 30 pkt, 3 godziny ponad podstawę programową – 25 pkt,

e) Rodzina kandydata objęta pomocą społeczną – 20 pkt,

f) Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 10 pkt.

6)      W § 18 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu”.

7)      W § 18 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Zakrzewo mogą być przyjęte do przedszkola w Zakrzewie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami”.

8)      W § 18 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia”.

9)      W § 18 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola”.

10)   W § 18 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu”.

11)   W § 18 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem”.

§ 2. Uchwałę przekazuje się do realizacji nauczycielom, rodzicom i dyrektorowi przedszkola.

§ 3. Treść uchwały podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej ………………………………………..

Członkowie Rady Pedagogicznej:

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.