Start Jak pracujemy
Jak pracujemy

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Cel: Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej; wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.


Lp.

Zadanie

Termin

realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Spotkania z ciekawymi ludźmi – poznawanie specyfiki pracy muzyka, rzeźbiarza, malarza…

W ciągu całego roku szkolnego zgodnie z planami pracy

Nauczyciele prowadzący

 

2.

Cykliczne audycje muzyczne dla dzieci

Raz w miesiącu, wg harmonogramu

H. Lalik

 

3.

Przedstawienie lalkowe przygotowane przez teatrzyk lalkowy nauczycielek przedszkola

Maj 2017r.

B. Włodarczyk – lider WDN

Bajka muzyczna

4.

Przedszkolny konkurs tańca

Kwiecień 2017r.

Nauczyciele prowadzący tydzień artystyczny „Mały artysta”

 

5.

Przedszkolne spotkania teatralne dzieci-dzieciom

Zgodnie z planami pracy

J. Gniot-Lewandowska

M. Tomke

M. Radowska

A. Pawłowska

 

6.

Przedszkolny konkurs piosenki

Kwiecień 2017r.

Nauczyciele prowadzący tydzień artystyczny „Mały artysta”

 

7.

Wzbogacenie przedszkolnej biblioteczki o pozycje książkowe dotyczące edukacji plastycznej, muzycznej; zakup płyt CD z muzyką dla dzieci

W ciągu całego roku szkolnego

H. Lalik

 

8.

Warsztaty wyobraźni – rozwijanie naturalnej kreatywności i umiejętności współdziałania (wspólne opowiadanie bajek znanych i wymyślonych przez dzieci, tworzenie różnych rzeczy z dostępnych materiałów)

Zgodnie z planami pracy

Wszyscy

nauczyciele

 


9.

Tydzień artystyczny „Mały artysta” – cykl zajęć i działań rozwijających edukację artystyczną dzieci

Kwiecień 2017r.

Nauczyciele prowadzący tydzień artystyczny „Mały artysta”

Zaangażowanie wszystkich nauczycieli

10.

Konkursy recytatorskie – wiersze o tematyce przyjaźni, miłości, szacunku

- przedszkolny

- międzygminny

 

 

Luty 2017r.

Marzec 2017r.

 

Regulaminy!

11.

Gazetka dla rodziców – informacje dotyczące wychowania muzycznego i plastycznego dzieci

Wrzesień 2016r.

Styczeń 2017r.

Kwiecień 2017r.

 

M. Radowska

Propozycje zabaw
i ćwiczeń
z dzieckiem

12.

Kultywowanie polskich i przedszkolnych tradycji

Zgodnie z planami pracy i harmonogramem uroczystości

Wszyscy nauczyciele

 

13.

Nawiązanie ścisłej współpracy z Domem Seniora, KGW, Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, lokalnymi artystami, rodzicami w celu realizacji zadań związanych z realizacją w/w celów.

Przez cały rok szkolny, zgodnie z opracowanymi harmonogramami i planami

Wszyscy nauczyciele

 

14.

Dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci starszych – poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

Rok szkolny 2016-2017

A.Pawłowska

 

15.

Teatr Rodziców i Dzieci

28.05.2017r.

A.Pawłowska

 

16.

Cykliczne wykorzystywanie metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss na zajęciach muzycznych

1 w miesiącu

Nauczyciele prowadzący

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Instytucje,
z którymi współpracujemy

Formy współpracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

1.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Złotowie

- współpraca z psychologiem, pedagogiem, kierowanie dzieci na badania, konsultacje

- konsultacje logopedyczne

- prelekcje dla rodziców

- udział nauczycieli w spotkaniach na terenie Poradni

Dyr. przedszkola

B. Knajdek

Wszyscy nauczyciele

W ciągu całego roku

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

2.

Dom Kultury

Biblioteka Publiczna

w Zakrzewie

- udział dzieci w teatrzykach,

- zwiedzanie Izby Pamięci przez dzieci 4-5 letnie

- występy dzieci dla koła emerytów i rencistów z okazji różnych świąt

- udział dzieci w zajęciach bibliotecznych

- uczestnictwo w konkursach plastycznych

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- wypożyczanie książeczek do przedszkolnej biblioteczki

- wypożyczanie sali na uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole

Dyrektor

M. Tomke

n-le grup starszych

Wg potrzeb

IV/V 2017

XII 2016

III 2017

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Cały rok

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

3.

Nadleśnictwo Złotów
i Lipka

-zajęcia przyrodnicze w zabytkowym parku w Mąłym Buczku

- wycieczka do Zielonej Klasy w Złotowie – zajęcia przyrodnicze

- spotkanie z leśnikiem w przedszkolu – konkurs wiedzy o lesie

J. Gniot-Lewandowska

 

M. Tomke

A. Pawłowska

 

Dyrektor

IV 2017

 

 

X 2016

 

XII

 

4.

Dom Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odwiedzanie pensjonariuszy przez przedszkolaków – składanie życzeń i upominków świątecznych

- organizacja wystawy prac plastycznych w Domu Seniora

- organizacja zbiórki słodyczy, książek i zabawek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo przed świętami Bożego Narodzenia

- występy dzieci podczas Wigilii organizowanej dla ludzi samotnych z terenu gminy Zakrzewo

- dofinansowanie wyżywienia dla dzieci z rodzin ubogich

- dostarczanie produktów spożywczych wykorzystywanych w żywieniu dzieci w przedszkolu

Dyrektor

n-le prowadzący

 

nauczyciele grup starszych

 

Dyrektor

 

 

n-le grup starszych

 

 

dyrektor

 

intendentka

XII 2016

IV 2017

 

2 razy w roku

 

 

XII 2016

 

 

XII 2016

 

Cały rok

Cały rok

 

5.

Szkoła Podstawowa

i Gimnazjum w Zakrzewie

- udział przedszkolaków z najstarszej grupy w pasowaniu klasy pierwszej

- udział 6-latków w lekcjach w klasie pierwszej

- zwiedzanie szkoły przez dzieci 6-letnie

- przekazanie informacji dyrektorowi szkoły o dzieciach, które realizują obowiązek przedszkolny w naszej placówce

- udział nauczycieli klas pierwszych w pożegnaniu przedszkola przez dzieci 6-letnie

- występ teatrzyku lalkowego nauczycielek przedszkola dla uczniów klasy pierwszej

- udział dzieci w świętach szkół

- wspólna organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- udział uczniów i gimnazjalistów w przedszkolnych dniach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

M. Radowska

 

A. Pawłowska

M. Radowska

 

Dyrektor

 

 

A.Pawłowska

M. Radowksa

 

 

B. Włodarczyk

 

Nauczyciele prowadzący

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele prowadzący

X 2016

 

V/VI 2017

 

IX 2016

 

VI 2017

 

V 2017

V 2017

I 2017

 

Wg planów pracy

 

 

6.

Media lokalne „Aktualności lokalne”

- relacjonowanie ciekawych uroczystości i spotkań organizowanych w przedszkolu

- udział w konkursach ogłaszanych dla przedszkoli (5-6 latki)

Dyrektor

E. Cisek

 

n-le grup starszych

Cały rok

 

Cały rok

 

7.

Lokalne zakłady pracy, stowarzyszenia, fundacje

- wycieczki do zakładów pracy

 

- goszczenie w przedszkolu ludzi różnych zawodów, zwłaszcza malarzy, rzeźbiarzy, muzyków

- współpraca z Radą Sołecką przy organizacji gminnego dnia dziecka

n-le wychowawcy

 

n-le wychowawcy

dyrektor

wszyscy nauczyciele

Cały rok

wg planów pracy

 

Cały rok

wg planów pracy

 

VI 2017

 

8.

Urząd gminny w Zakrzewie

- zwiedzanie urzędu przez starsze dzieci, spotkanie z pracownikami

- udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Radnych w uroczystościach i imprezach przedszkolnych

- ścisła współpraca Przedszkola z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania placówki

- składanie okolicznościowych życzeń pracownikom Urzędu z okazji różnych świąt

- współudział w organizacji gminnych Mikołajek

n-le grup starszych

n-lki odpowiedzialne za imprezę

dyrektor

 

n-le prowadzący

dyrektor

Wg planów pracy

Zgodnie z harmonogramem uroczystości

Cały rok

 

XII 2016

IV 2017

XII 2016

 

9.

Straż Pożarna

- spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki

- udział strażaków w obchodach Dnia Dziecka na terenie przedszkola

- udział strażaków w próbnych alarmach przeciwpożarowych

- pomoc strażaków w organizacji zabawy dochodowej dla przedszkola

- udział strażaków w zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

n-le prowadzący

 

dyrektor

dyrektor

 

dyrektor

 

dyrektor

Wg potrzeb

 

VI 2017

IX 2016

 

XI 2016

 

Wg planów pracy

 

10.

Przedszkola z terenu gminy Zakrzewo i Lipka

- gminne obchody Dnia Wiosny w Starej Wiśniewce

- organizacja wspólnych szkoleń, wymiana doświadczeń

- organizacja V Gminnej Olimpiady Przedszkolaka

 

- gminny konkurs recytatorski

M. Radowska

Dyrektor

 

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

n-lki odpowiedzialne za konkurs

III 2017

Wg potrzeb

VI 2017

 

 

III 2017

 

11.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

- uczestnictwo w konkursach plastycznych

- udział w festiwalu piosenki przedszkolnej

- udział w powiatowym konkursie tańca

- informowanie o działalności Ogniska rodziców dzieci przedszkolnych

 

N-le prowadzący

 

W ciągu całego roku

 

 

PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Impreza/Uroczystość

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – impreza przedszkolna

22.09.2016r. (czwartek)

J. Gniot-Lewandowska

M.Tomke

G. Nieborak

Muzolaki

Pieczony ziemniak

Pasowanie starszych przedszkolaków

2.

Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość z udziałem emerytów i rencistów- byłych pracowników przedszkola

Październik

2016r.

A. Pawłowska

E.Cisek

 

3.

Pasowanie na przedszkolaka – uroczystość przedszkolna

Październik/Listopad 2016r.

Bożena Włodarczyk

 

4.

„Andrzejki” – „Jesienne pejzaże” – impreza środowiskowa dla wszystkich ojców i przybyłych gości

02 grudnia 2016r.

A. Pawłowska

K. Zdrenka

M.Radowska

E. Cisek

Dom Kultury

5.

„W oczekiwaniu na święta” – cykl zajęć realizowany przy współudziale rodziców i lokalnego środowiska

Grudzień 2016r.

H. Lalik

Zaangażowanie wszystkich nauczycieli

6.

Dzień Babci i Dziadka – uroczystości grupowe z udziałem babć i dziadków

Styczeń 2017r.

B. Włodarczyk

J. Gniot-Lewandowska

M. Tomke

M. Radowska

A. Pawłowska

Zaangażowanie nauczycieli pracujących w danych oddziałach

7.

Bal Karnawałowy – „Bal zimowy”

26.01. 2017r.

B. Knajdek

B. Włodarczyk

Prowadzenie zabaw z dziećmi MUZOLAKI

8.

Dzień Kobiet „Wiosenne pejzaże” – uroczystość środowiskowa z udziałem mam i zaproszonych gości

08 Marzec 2017r.

M.Tomke

J. Gniot-Lewandowska

G. Nieborak

Dom Kultury

Prezentacja wierszy laureatów konkursu recytatorskiego

9.

Tydzień artystyczny „Mały artysta” – cykl zajęć i działań rozwijających edukację artystyczną dzieci

Kwiecień 2017r.

A. Pawłowska

B. Knajdek

K. Zdrenka

Konkurs plastyczny,

Konkurs piosenki

Konkurs tańca

10.

Konkursy recytatorskie – wiersze o tematyce przyjaźni, miłości, szacunku

- przedszkolny

- międzygminny

 

 

 

Luty 2017r.

Marzec 2017r.

G. Ruta

B. Włodarczyk

M.Radowska

E. Cisek

Regulaminy!

11.

Dzień Rodziny

28.05.2017r.

Wszyscy nauczyciele i obsługa

Dom Kultury

12.

V Olimpiada Przedszkolaka – impreza międzygminna

Czerwiec 2017r.

H. Lalik

Zaangażowanie wszystkich nauczycieli

13.

Pożegnanie Przedszkola przez dzieci odchodzące do szkoły – impreza przedszkolna z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

23 Czerwiec 2017r.

M. Radowska

A. Pawłowska

Zaangażowanie nauczycieli pracujących w danych oddziałach

  Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Zajęcia dodatkowe
2 Kadra
3 Rozkład dnia w przedszkolu
4 Koncepcja pracy przedszkola

Nowości

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.