Start Jak pracujemy Koncepcja pracy przedszkola
PDF Drukuj Email


KONCEPCJA  PRACY

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki

w  Zakrzewie

Misja przedszkola

Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do jego harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Będziemy w naszym Przedszkolu Królewny Śnieżki  zachęcać dzieci do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, będziemy inspirować je do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania

 

Koncepcja pracy przedszkola -

nastawiona jest na wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych. Szczególną uwagę zwraca na budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Przedszkole pełni wobec dziecka funkcje wychowawcze, opiekuńcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego  indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie i zachowania przyjazne wobec przyrody. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

Priorytet  na rok 2013/1014 (zmiana wprowadzona po ewaluacji wewnętrznej – wrzesień 2013)

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci – kształtowanie gotowości do nauki pisania.

Priorytet ten jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej, jaka została przeprowadzona w roku szkolnym 2012/2013. Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących losów absolwentów naszego przedszkola sformułowano wniosek, że dzieci w klasie pierwszej mają trudności grafomotoryczne. Przedszkole podejmie wszelkie wysiłki, aby te problemy zminimalizować.

Wizja przedszkola:

- Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, jest otwarte na ich potrzeby.

- Przedszkole jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

- Przedszkole stwarza warunki do różnorodnej twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.

- Przedszkole umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.

- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

- Przedszkole przestrzega praw dziecka.

- Przedszkole wdraża w swojej pracy innowacyjne rozwiązania, stosuje aktywne metody pracy oraz autorskie projekty edukacyjne.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

- Przedszkole jest otwarte na potrzeby lokalnego środowiska.

- Przedszkole dba o wyposażenie i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia.

- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 

 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

- rozwija swoje talenty,

- jest aktywny i samodzielny,

- jest twórczy i otwarty,

- wrażliwy estetycznie,

- zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

- ma pozytywny obraz własnego „ja”,

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,

- umie sobie radzić w sytuacjach trudnych,

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i ich ochronie,

- odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Cele główne:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
  1. Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityka oświatowa państwa.
  2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu.
  1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
  2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
  1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem  na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
  3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 4. Zarządzanie przedszkolem.
  1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego pracy.

 

Elementy składowe koncepcji pracy przedszkola

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w:

- planie działań adaptacyjnych,

- programie profilaktyczno-wychowawczym,

- planie współpracy z rodzicami,

- planie współpracy ze środowiskiem lokalnym

- rocznym planie pracy,

Które stanowią integralna część koncepcji pracy przedszkola i są z nią spójne. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.


 

 PLAN  PRACY  PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2013/2014

Cel: Rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci – kształtowanie gotowości do nauki

pisania.

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Wykorzystanie działalności plastycznej , technicznej, ruchowej do edukacji dziecka w zakresie odpowiedniego stymulowania rozwoju sprawności manualnych dzieci.

-   Uporządkowanie biblioteczki nauczyciela i wyeksponowanie w niej literatury związanej z rozwojem manualnym, ruchowym dzieci.

- Uzupełnianie biblioteczki nauczyciela o nowe pozycje związane z rozwojem sprawności grafomotorycznej dzieci.

- Analiza metod pracy mogących mieć wpływ na rozwój sprawności grafomotorycznych u dzieci (rozwój motoryki dużej i małej)

- Stosowanie w pracy z dziećmi atrakcyjnych metod pracy mających wpływ na rozwój motoryki dużej i małej.

- Przy współpracy z rodzicami wzbogacanie kącików działalności plastyczno – technicznej o tworzywa przyrodnicze, materiały wtórne, itp.. Systematyczne wykorzystywanie w/w materiałów w rozwijaniu inwencji twórczej dzieci oraz podejmowaniu działań związanych z kolekcjonowaniem i projektowaniem prac.

- w trakcie diagnozy wstępnej wyłonienie dzieci szczególnie zdolnych oraz dzieci z niskim poziomem sprawności manualnej celem zaplanowania działalności stymulującej ich rozwój. Efekty podejmowanych działań omówić na analitycznych posiedzeniach rady pedagogicznej.

-Inspirowanie dzieci literaturą J. Tuwima do tworzenia prac plastycznych różnymi technikami.

- Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do twórczości plastycznej w plenerze (rysowanie kredą, patykiem na piasku, lepienie z piasku, śniegu, itp.)

- Systematyczne analizowanie prac plastyczno-technicznych dzieci i wyciąganie wniosków do dalszych działań edukacyjnych.

- Organizowanie spotkań dla dzieci z artystami i mini warsztatów twórczych (rzeźba, lepienie z gliny, malarstwo).

-Udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

 

IX/2013

 

 

 

Cały rok

 

 

XI/2013

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX/X 2013

 

 

I /2014

VI/2014

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Nauczyciel odpowiedzialny za pokój n-ski

 

dyrektor

 

 

Lider wdn

Psycholog

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Nauczyciele prowadzący

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wspomaganie rozwoju poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy z dzieckiem oraz pomocy dydaktycznych wpływających na rozwój sprawności manualnych.

 

- Utworzenie w salach „Laboratoriów Skrzata” sprzyjających rozwojowi wyobraźni i pomysłowości dzieci.

- Stwarzanie okazji do rozwijania spontanicznej działalności plastycznej poprzez łatwy dostęp do materiałów plastycznych – organizowanie kącików plastycznych.

- Wykorzystywanie w ćwiczeniach zabaw paluszkowych.

- Wykorzystywanie w pracy zabaw dotykowych rozwijających napięcie mięśniowe dłoni.

- Rozwijanie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń i zabaw ruchowych.

- Zajęcia otwarte dla rodziców z zakresu rozwijania sprawności manualnej.

- Spotkanie z rodzicami na temat; „Jak pomóc dziecku w rozwijaniu  sprawności manualnej”.

 

 

X/2013

I przez cały rok

 

IX/2013 i uzupełnianie przez cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

I półrocze

 

 

I półrocze

 

Nauczyciele prowadzący

 

 

Nauczyciele prowadzący

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący

 

Nauczyciele prowadzący

 

 

PLAN  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI

na rok szkolny 2013/2014

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Planowanie rozwoju przedszkola

- bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych,

- zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicach informacyjnych i stronie internetowej przedszkola,

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele prowadzący,

dyrektor

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań mię1)dzy nauczycielkami a rodzicami

- zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

 

- wykaz programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2013/2014,

 

- organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,

 

- pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości, zabaw dochodowych,

 

- włączenie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci,

 

- informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci 5-6 letnich podczas dyżurów pedagogicznych,

 

- zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy pedagogicznej

(zebrania, dyżury pedagogiczne),

- prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

 

- włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacenie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria),

 

- „Rodzice w przedszkolu” – prezentacja zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka,

 

- spotkania z ludźmi promującymi zdrowy styl życia (propozycje nauczycielek, rodziców, np. ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, apteka, itp.)

 

- konkurs plastyczny dla dzieci, rodziców pt.:”Zdrowy przedszkolak”,

 

- wspólne zabawy sportowe dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym.

IX/2013

 

 

IX/2013

 

 

 

2x w roku

W ciągu całego roku

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

 

IV/2014

 

 

X/2013

V/2014

W razie potrzeb

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

W razie potrzeb

 

 

 

XII/2013

 

 

VI/2014

Nauczyciele prowadzący

 

Nauczyciele prowadzący

Dyrektor

 

 

Nauczyciele prowadzący

 

Nauczyciele,

Dyrektor, rada rodziców

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele prowadzący

 

 

 

Nauczyciele prowadzący

 

Nauczyciele, dyrektor

 

Nauczyciele, dyrektor

 

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

Dyrektor

 

 

Nauczyciele, dyrektor rada rodziców

 

Organizacja pomocy

Psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i rodziców.

 

- omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pedagogiczna), przekazanie informacji rodzicom,

 

- informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

 

- wygłaszanie referatów, prezentacji na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci – jak pomóc dziecku w osiągnięciu gotowości do pisania (bądź wg zapotrzebowania rodziców),

 

- wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pedagogicznej,

 

 

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele prowadzący, logopeda, terapeuta

 

Prace na rzecz przedszkola

 

- szycie strojów do przedstawień - --przygotowywanych przez dzieci w przedszkolu,

 

- zakup słodyczy i zabawek na prezenty dla dzieci z okazji „Mikołaja” i „Zajączka”

 

- pomoc w ogrodzie przedszkolnym,

 

- drobne naprawy sprzętu

 

 

Cały rok według potrzeb

 

Dyrektor

Rada rodziców

 

PLAN  WSPÓŁPRACY  ZE  ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM

ROK  SZKOLNY 2013/2014

 

Instytucje z którymi współpracujemy

Formy współpracy

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Uwagi

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie

- współpraca z psychologiem, pedagogiem, kierowanie dzieci na badania, konsultacje,

- przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie wad wymowy przez logopedę,

- prelekcje dla rodziców,

- udział nauczycieli w spotkaniach na terenie Poradni.

 

Dyr. Przedszkola

 1. Pawłowska
 2. Włodarczyk
 3. Knajdek

W ciągu całego roku

IX/2013

 

Wg  potrzeb

Wg potrzeb

 

Dom Kultury

Biblioteka Publiczna

- udział dzieci w teatrzykach,

- zwiedzanie Izby Pamięci przez dzieci 5-6 letnie,

- występy dzieci dla koła emerytów i rencistów z okazji różnych świąt,

- udział dzieci w zajęciach bibliotecznych,

- uczestnictwo w konkursach plastycznych,

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

- wypożyczanie książeczek do przedszkolnej biblioteczki.

- wypożyczanie sali na uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole,

 

Dyr. Przedszkola

n-le grup starszych

n-le grup starszych

 

n-le wychowawcy

wszyscy n-le

n-le wychowawcy

wszyscy n-le

Dyr. Przedszkola

Wg potrzeb

Maj 2013

XII/2012

III/2013

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Cały rok

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

Nadleśnictwo Złotów i Lipka

- zajęcia przyrodnicze w zabytkowym parku w Małym Buczku,

 

- wycieczka do Zielonej Klasy w Złotowie – zajęcia przyrodnicze,

 

- spotkanie z leśnikiem w przedszkolu – konkurs wiedzy o lesie,

 

n-le grup starszych

 

n-le grup starszych

 

dyr. przedszkola

 

X/2013

 

V/2014

 

XII/2013

 

Dom Seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odwiedzanie pensjonariuszy przez przedszkolaków – składanie życzeń i upominków świątecznych,

- organizacja wystaw prac plastycznych w Domu Seniora

1/ Boże Narodzenie

 

2/ Wiosna

 

- organizacja zbiórki słodyczy, książek i zabawek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo przed świętami Bożego Narodzenia,

- występy dzieci podczas Wigilii organizowanej dla ludzi samotnych z terenu gminy Zakrzewo

 

- dofinansowanie wyżywienia dla dzieci z rodzin ubogich,

- dostarczanie produktów spożywczych wykorzystywanych w żywieniu dzieci w przedszkolu,

 

Dyr. Przedszkola

n-le prowadzący

H. Gappa i L.Komorowska

 

 1. Pawłowska  i  B. Knajdek

 

Dyr. Przedszkola

 

n-le grup starszych

 

dyr. Przedszkola

intendentka

XII/2013

IV/2014

 

XII/2013

 

IV/2014

 

XII/2013

 

 

XII/2013

 

Cały rok

Cały rok

 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

- udział przedszkolaków w pasowaniu klas pierwszych,

 

 

- udział 5-6 latków w lekcjach w klasie I,

- zwiedzanie szkoły przez dzieci 5-6 letnie,

 

 

- przekazanie informacji dyrektorowi szkoły o dzieciach, które realizują obowiązek przedszkolny w naszej placówce,

 

- spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów z nauczycielami klasy I,

 

- udział nauczycieli klas I w pożegnaniu przedszkola przez dzieci 5-6 letnie,

 

- występ teatrzyku lalkowego nauczycielek przedszkola dla uczniów klas I,

 

- występ szkolnego koła teatralnego dla przedszkolaków,

 

A.Pawłowska

B. Knajdek

 

 1. Knajdek
 2. A. Pawłowska
 3. L.Komorowska

 

 

Dyr. Przedszkola

 

 

n-le grup starszych

 

 

n-le grup starszych

 

dyr. Przedszkola

 

dyr. przedszkola

X/2013

 

 

V/2014

VI/2014

 

 

IX/2013

 

 

V/2014

 

 

VI/2014

 

IV/2014

 

V/2014

 

Media lokalne

„Aktualności lokalne”

- relacjonowanie ciekawych uroczystości i spotkań organizowanych w przedszkolu,

- udział w konkursach ogłaszanych dla przedszkoli (5-6 latki)

 

Dyr. Przedszkola

 

n-le grup starszych

Cały rok

 

Cały rok

 

Lokalne zakłady pracy

- wycieczki do zakładów pracy,

 

- goszczenie w przedszkolu ludzi różnych zawodów

 

Nauczyciele wychowawcy

Cały rok

Wg planów pracy

 

Urząd Gminy w Zakrzewie

- zwiedzanie urzędu przez starsze dzieci, spotkanie z pracownikami,

- udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Radnych w uroczystościach i imprezach przedszkolnych,

 

- ścisła współpraca Przedszkola z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania placówki,

- składanie okolicznościowych życzeń pracownikom Urzędu z okazji różnych świąt,

- współudział w organizacji gminnych Mikołajek

 

n-le grup starszych

n-lki odpowiedzialne za imprezę

 

dyr. Przedszkola

 

n-le prowadzący

 

dyr. przedszkola

Wg planów pracy

 

Zgodnie z harmonogramem uroczystości

Cały rok

 

XII/2013

IV/2014

XII/2013

 

Straż Pożarna

- spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki,

 

- udział strażaków w obchodach Dnia Dziecka na terenie przedszkola,

 

- udział strażaków w próbnych alarmach przeciwpożarowych,

 

- pomoc strażaków w organizacji zabawy dochodowej dla przedszkola

 

n-le prowadzący

 

dyr. Przedszkola

 

dyr. Przedszkola

 

dyr. Przedszkola

Wg potrzeb

 

VI/2014

 

IX/2013

 

XI/2013

 

Przedszkola z terenu gminy Zakrzewo i Lipka

- gminne obchody Dnia Wiosny w Starej Wiśniewce,

- organizacja wspólnych szkoleń, wymiana doświadczeń,

- organizacja gminnego balu karnawałowego „W krainie Bajki”,

 

 

Beata Knajdek

Dyr. Przedszkola

Dyr. Przedszkola

 

III/2014

Wg potrzeb

I-II/2013

 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

- uczestnictwo w konkursach plastycznych,

- udział w festiwalu piosenki przedszkolnej,

- udział w powiatowym konkursie tańca

n-le prowadzący

W ciągu całego roku

 

 

Grafika losowa

P3080624.JPGStworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.