Start Jak pracujemy Koncepcja pracy przedszkola
PDF Drukuj Email

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki

w Zakrzewie

 

Misja przedszkola

Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do jego harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Będziemy w naszym Przedszkolu Królewny Śnieżki zachęcać dzieci do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, będziemy inspirować je do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania

 

Koncepcja pracy przedszkola -

nastawiona jest na wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych. Szczególną uwagę zwraca na budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Przedszkole pełni wobec dziecka funkcje wychowawcze, opiekuńcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie i zachowania przyjazne wobec przyrody. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

Priorytet na rok 2016/2017

Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej; wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.Wizja przedszkola:

- Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, jest otwarte na ich potrzeby.

- Przedszkole jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

- Przedszkole stwarza warunki do różnorodnej twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.

- Przedszkole umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.

- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

- Przedszkole przestrzega praw dziecka.

- Przedszkole wdraża w swojej pracy innowacyjne rozwiązania, stosuje aktywne metody pracy oraz autorskie projekty edukacyjne.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

- Przedszkole jest otwarte na potrzeby lokalnego środowiska.

- Przedszkole dba o wyposażenie i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia.

- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

- rozwija swoje talenty,

- jest aktywny i samodzielny,

- jest twórczy i otwarty,

- wrażliwy estetycznie,

- zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

- ma pozytywny obraz własnego „ja”,

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,

- umie sobie radzić w sytuacjach trudnych,

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i ich ochronie,

- odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Cele główne:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 1. Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityka oświatowa państwa.

 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 1. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 1. Zarządzanie przedszkolem.

 1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego pracy.

 

Elementy składowe koncepcji pracy przedszkola

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w:

- planie działań adaptacyjnych,

- programie profilaktyczno-wychowawczym,

- planie współpracy z rodzicami,

- planie współpracy ze środowiskiem lokalnym

- rocznym planie pracy,

Które stanowią integralna część koncepcji pracy przedszkola i są z nią spójne. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.