Start Jak pracujemy Koncepcja pracy przedszkola
PDF Drukuj Email

 


KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki

w Zakrzewie

 

Misja przedszkola

Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do jego harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Będziemy w naszym Przedszkolu Królewny Śnieżki zachęcać dzieci do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, będziemy inspirować je do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania

 

Koncepcja pracy przedszkola -

nastawiona jest na wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych. Szczególną uwagę zwraca na budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Przedszkole pełni wobec dziecka funkcje wychowawcze, opiekuńcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie i zachowania przyjazne wobec przyrody. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

Priorytet na rok 2015/2016

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi; budowanie dziecięcej wiedzy oświecie społecznym; utrwalanie u dzieci norm i zasad społecznie akceptowalnych.

Wizja przedszkola:

- Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, jest otwarte na ich potrzeby.

- Przedszkole jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

- Przedszkole stwarza warunki do różnorodnej twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.

- Przedszkole umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.

- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

- Przedszkole przestrzega praw dziecka.

- Przedszkole wdraża w swojej pracy innowacyjne rozwiązania, stosuje aktywne metody pracy oraz autorskie projekty edukacyjne.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

- Przedszkole jest otwarte na potrzeby lokalnego środowiska.

- Przedszkole dba o wyposażenie i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia.

- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

- rozwija swoje talenty,

- jest aktywny i samodzielny,

- jest twórczy i otwarty,

- wrażliwy estetycznie,

- zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

- ma pozytywny obraz własnego „ja”,

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,

- umie sobie radzić w sytuacjach trudnych,

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i ich ochronie,

- odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Cele główne:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 1. Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityka oświatowa państwa.

 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 1. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 1. Zarządzanie przedszkolem.

 1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego pracy.

 

Elementy składowe koncepcji pracy przedszkola

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w:

- planie działań adaptacyjnych,

- programie profilaktyczno-wychowawczym,

- planie współpracy z rodzicami,

- planie współpracy ze środowiskiem lokalnym

- rocznym planie pracy,

Które stanowią integralna część koncepcji pracy przedszkola i są z nią spójne. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

ROK SZKOLNY 2015/2016


Instytucje z którymi współpracujemy

Formy współpracy

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Uwagi

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie

- współpraca z psychologiem, pedagogiem, kierowanie dzieci na badania, konsultacje,

- konsultacje logopedyczne

- prelekcje dla rodziców,

- udział nauczycieli w spotkaniach na terenie Poradni.

 

Dyr. Przedszkol

  Knajdek B.

  wszyscy nauczyciele

 

 

W ciągu całego roku

wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

Dom Kultury

Biblioteka Publiczna

- udział dzieci w teatrzykach,

- zwiedzanie Izby Pamięci przez dzieci 4-5 letnie,

- występy dzieci dla koła emerytów i rencistów z okazji różnych świąt,

- udział dzieci w zajęciach bibliotecznych,

- uczestnictwo w konkursach plastycznych,

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

- wypożyczanie książeczek do przedszkolnej biblioteczki.

- wypożyczanie sali na uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole,

 

Dyr. Przedszkola

n-le grup starszych

n-le grup starszych

 

n-le wychowawcy

wszyscy n-le

n-le wychowawcy

wszyscy n-le

Dyr. Przedszkola

Wg potrzeb

Maj 2016

XII/2015

III/2016

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Cały rok

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

Nadleśnictwo Złotów i Lipka

- zajęcia przyrodnicze w zabytkowym parku w Małym Buczku,

- wycieczka do Zielonej Klasy w Złotowie – zajęcia przyrodnicze,

- spotkanie z leśnikiem w przedszkolu – konkurs wiedzy o lesie,

n-le grup starszych

 

n-le grup starszych

 

dyr. przedszkola

 

W/g planów pracy

 

wg planów pracy

 

XII/2015

 

Dom Seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odwiedzanie pensjonariuszy przez przedszkolaków – składanie życzeń i upominków świątecznych,

- organizacja wystaw prac plastycznych w Domu Seniora

1/ Boże Narodzenie

 

2/ Wiosna

 

 

- organizacja zbiórki słodyczy, książek i zabawek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo przed świętami Bożego Narodzenia,

- występy dzieci podczas Wigilii organizowanej dla ludzi samotnych z terenu gminy Zakrzewo

- dofinansowanie wyżywienia dla dzieci z rodzin ubogich,

- dostarczanie produktów spożywczych wykorzystywanych w żywieniu dzieci w przedszkolu,

 

Dyr. Przedszkola

n-le prowadzący

 

Anna Pawłowska

 

Bożena Włodarczyk

 

Dyr. Przedszkola

 

 

n-le grup starszych

 

dyr. Przedszkola

intendentka

W ciągu całego roku

 

XII/2015

 

IV/2016

 

 

XII/2015

 

 

XII/2015

 

Cały rok

Cały rok

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zakrzewie

- udział przedszkolaków w pasowaniu klas pierwszych,

 

 

- udział 5 latków w lekcjach w klasie I,

- zwiedzanie szkoły przez dzieci 5 letnie,

 

 

- przekazanie informacji dyrektorowi szkoły o dzieciach, które realizują obowiązek przedszkolny w naszej placówce,

 

- udział nauczycieli klas I w pożegnaniu przedszkola przez dzieci 5 letnie,

- występ teatrzyku lalkowego nauczycielek przedszkola dla uczniów klas I,

- występ szkolnego koła teatralnego dla przedszkolaków,

 • udział dzieci w świętach szkół

 • wspólna organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • udział uczniów i gimnazjalistów w przedszkolnych dniach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Hanna Lalik

 

  Magdalena Radowska

  Lalik Hanna

 

 

Dyr. Przedszkola

 

 

 

n-le grup starszych

 

dyr. Przedszkola

 

dyr. przedszkola

nauczyciele prowadzący

dyrektor przedszkola

wszyscy nauczyciele

Koordynator Anna Pawłowska

X/2015

 

 

V/2016

VI/2016

 

 

IX/2015

 

 

 

VI/2016

 

IV/2016

 

V/2016

V/2016

I/2016

 

V/2016

 

Media lokalne

Aktualności lokalne”

- relacjonowanie ciekawych uroczystości i spotkań organizowanych w przedszkolu,

- udział w konkursach ogłaszanych dla przedszkoli (5- latki)

 

Dyr. Przedszkola

 

n-le grup starszych

Cały rok

 

Cały rok

 

Lokalne zakłady pracy, stowarzyszenia, fundacje

 

 • wycieczki do zakładów pracy,

 • goszczenie w przedszkolu ludzi różnych zawodów

 • współpraca z Radą Sołecką przy organizacji gminnego dnia dziecka

 

 

Nauczyciele wychowawcy

 

 

dyr. G. Ruta

 

Cały rok

Wg planów pracy

 

VI/2016

 

 

 

Urząd Gminy w Zakrzewie

- zwiedzanie urzędu przez starsze dzieci, spotkanie z pracownikami,

- udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Radnych w uroczystościach i imprezach przedszkolnych,

 

- ścisła współpraca Przedszkola z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania placówki,

- składanie okolicznościowych życzeń pracownikom Urzędu z okazji różnych świąt,

 • współudział w organizacji gminnych Mikołajek

n-le grup starszych

 

n-lki odpowiedzialne za imprezę

 

dyr. Przedszkola

 

n-le prowadzący

 

dyr. przedszkola

Wg planów pracy

 

Zgodnie z harmonogramem uroczystości

Cały rok

 

XII/2015

III/2016

XII/2015

 

Straż Pożarna

 • spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki,

 • udział strażaków w obchodach Dnia Dziecka na terenie przedszkola,

 • udział strażaków w próbnych alarmach przeciwpożarowych,

 • pomoc strażaków w organizacji zabawy dochodowej dla przedszkola

 • udział strażaków z zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

n-le prowadzący

 

 

dyr. Przedszkola

 

 

dyr. Przedszkola

 

 

dyr. Przedszkola

 

 

dyr. Przedszkola

Wg potrzeb

 

 

VI/2016

 

 

IX/2015

 

 

XI/2015

 

 

wg planów pracy

 

Przedszkola z terenu gminy Zakrzewo i Lipka

 • gminne obchody Dnia Wiosny w Starej Wiśniewce,

 • organizacja wspólnych szkoleń, wymiana doświadczeń,

 • organizacja IV Gminnej Olimpiady Przedszkolaka

 • gminny konkurs recytatorski

 

Hanna Lalik

 

 

Dyr. Przedszkola

 

 

 

dyr. Przedszkola

 

Anna Pawłowska

Hanna Lalik

Magdalena Radowska

III/2016

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

VI/2016

 

II/2016

 

 

 

 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

 • uczestnictwo w konkursach plastycznych,

 • udział w festiwalu piosenki przedszkolnej,

 • udział w powiatowym konkursie tańca

 • informowanie o działalności Ogniska rodziców dzieci przedszkolnych

n-le prowadzący

W ciągu całego roku

 

 

 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Cele: Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym; utrwalanie u dzieci norm i zasad społecznie akceptowalnych.

Lp.

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

1.

Spotkania z ciekawymi ludźmi – poznawanie specyfiki różnych zawodów i miejsc pracy podczas zajęć w przedszkolu i wycieczek do zakładów pracy.

 

Nauczyciele prowadzący

W ciągu całego roku szkolnego zgodnie z

m-cznymi planami pracy

 

2.

Lekcje muzealne – poznanie życia ludzi w czasach minionych, właściwe zachowanie się podczas wizyt w muzeum i skansenie (muzeum i skansen w Złotowie, skansen w Osieku)

 

Hanna Lalik

Magdalena Radowska

W zależności od ekspozycji muzealnej (Złotów)

 

Marzec 2016 - Osiek

 

3.

Przedstawienia teatralne – propagujące właściwe zachowania.

 

Grażyna Ruta

Raz w miesiącu

wg harmonogramu

 

4.

Przedstawienie lalkowe przygotowane przez teatrzyk lalkowy nauczycielek przedszkola propagujący właściwe zachowania.

 

Bożena Włodarczyk – lider wdn

Maj 2016

 

5.

Przedszkolne spotkania teatralne – dzieci – dzieciom;

M. Tomke

H. Lalik

M. Radowska

Zgodnie z miesięcznymi planami pracy

 

 

6.

Projekcje bajek dla dzieci z wykorzystaniem tradycyjnego rzutnika jako alternatywa dla współczesnych filmów.

 

Nauczyciele prowadzący

Zgodnie z planami miesięcznymi

 

7.

„Warsztaty wyobraźni” – rozwijanie naturalnej kreatywności i umiejętność współdziałania (wspólne opowiadanie bajek znanych i wymyślonych przez dzieci, tworzenie różnych rzeczy z dostępnych materiałów).

 

Nauczyciele prowadzący

Zgodnie z planami miesięcznymi

 

8.

„Dzień bez zabawek” – zabawy z wykorzystaniem dostępnych materiałów, rozwijanie pomysłowości i zgodnej współpracy.

 

Wszyscy nauczyciele

Każdy pierwszy piątek miesiąca

 

9.

Międzygminna Olimpiada Przedszkolaka – nauka zdrowej rywalizacji i współdziałania, kulturalny doping.

 

Grażyna Ruta

Czerwiec 2016

 

10.

Cykl zajęć „Kultura na co dzień” – wdrażanie do zachowań kulturalnych w różnych sytuacjach społecznych (używanie zwrotów grzecznościowych, właściwe zachowania w miejscach publicznych, próby samooceny i oceny zachowań innych, wyciąganie wniosków).

 

Wszyscy nauczyciele

W ciągu całego roku szkolnego

 

11.

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych (zbiór nakrętek, słodyczy, WOŚP, warsztaty terapii zajęciowej, odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej) – dostrzeganie potrzeb osób słabszych, starszych, chorych i niepełnosprawnych.

 

Wszyscy nauczyciele

W ciągu całego roku szkolnego

 

12.

„Pierwsza pomoc” – cykl spotkań z ratownikiem medycznym – jak pomóc sobie i kolegom.

 

Grażyna Ruta

Hanna Lalik

Magdalena Radowska

Październik/2015

Luty/2016

Maj/2016

 

13.

„Kulturalny przedszkolak” – propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych (wyróżnianie szczególnie akceptowalnych zachowań).

Grażyna Ruta

nauczyciele prowadzący

Każdy pierwszy tydzień miesiąca

(od października)

 

14.

Kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych (właściwe zachowania podczas posiłków, samodzielne posługiwanie się sztućcami, korzystanie z serwetek – zakup serwetników).

 

Wszyscy nauczyciele

codziennie

 

15.

Tydzień europejski – przybliżenie dzieciom kultury i zwyczajów ludzi wybranych państw europejskich.

 

Anna Pawłowska

Hanna Lalik

 

Kwiecień/2016

 

16.

Konkurs recytatorski przedszkolny i międzygminny (wiersze poruszające tematykę właściwych zachowań).

 

Anna Pawłowska

Hanna Lalik

Magdalena Radowska

Luty/2016

 

17.

Gazetka dla rodziców – informacje dotyczące kształtowania właściwych zachowań dzieci.

 

Jowita Gniot-Lewandowska

Wrzesień/2015

Styczeń/20167

Kwiecień/2016

 

18.

Kultywowanie polskich i przedszkolnych tradycji.

Zgodnie z planami miesięcznymi i harmonogramem uroczystości

Wszyscy nauczyciele

 

19.

Nawiązanie ścisłej współpracy z Domem Seniora, KGW, Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, OSP, rodzicami w celu realizacji zadań związanych z realizacją w/w celów.

 

Przez cały rok szkolny, zgodnie z opracowanymi harmonogramami i planami

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.