Start Jak pracujemy Koncepcja pracy przedszkola
PDF Drukuj Email

 


KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki

w Zakrzewie

 

Misja przedszkola

Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do jego harmonijnego rozwoju,

do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Będziemy w naszym Przedszkolu Królewny Śnieżki zachęcać dzieci do zdobywania wiedzy,

do twórczych poszukiwań, będziemy inspirować je do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to

co wydaje się trudne i nie do pokonania

 

Koncepcja pracy przedszkola -

nastawiona jest na wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych. Szczególną uwagę zwraca na budowanie systemu wartości,

w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Przedszkole pełni wobec dziecka funkcje wychowawcze, opiekuńcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny

rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie i zachowania

przyjazne wobec przyrody. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Priorytet na rok 2016/2017

Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności

plastycznej, muzycznej i teatralnej; wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Wizja przedszkola:

- Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, jest otwarte na ich potrzeby.

- Przedszkole jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

- Przedszkole stwarza warunki do różnorodnej twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.

- Przedszkole umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.

- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

- Przedszkole przestrzega praw dziecka.

- Przedszkole wdraża w swojej pracy innowacyjne rozwiązania, stosuje aktywne metody pracy oraz autorskie projekty edukacyjne.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

- Przedszkole jest otwarte na potrzeby lokalnego środowiska.

- Przedszkole dba o wyposażenie i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia.

- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

- rozwija swoje talenty,

- jest aktywny i samodzielny,

- jest twórczy i otwarty,

- wrażliwy estetycznie,

- zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

- ma pozytywny obraz własnego „ja”,

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,

- umie sobie radzić w sytuacjach trudnych,

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i ich ochronie,

- odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Cele główne:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 1. Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityka oświatowa państwa.

 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

 2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 1. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

 1. Zarządzanie przedszkolem.

 1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego pracy.

 

Elementy składowe koncepcji pracy przedszkola

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w:

- planie działań adaptacyjnych,

- programie profilaktyczno-wychowawczym,

- planie współpracy z rodzicami,

- planie współpracy ze środowiskiem lokalnym

- rocznym planie pracy,

Które stanowią integralna część koncepcji pracy przedszkola i są z nią spójne. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Instytucje,
z którymi współpracujemy

Formy współpracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Uwagi

1.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Złotowie

- współpraca z psychologiem, pedagogiem, kierowanie dzieci na badania, konsultacje

- konsultacje logopedyczne

- prelekcje dla rodziców

- udział nauczycieli w spotkaniach na terenie Poradni

Dyr. przedszkola

B. Knajdek

Wszyscy nauczyciele

W ciągu całego roku

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

2.

Dom Kultury

Biblioteka Publiczna

w Zakrzewie

- udział dzieci w teatrzykach,

- zwiedzanie Izby Pamięci przez dzieci 4-5 letnie

- występy dzieci dla koła emerytów i rencistów z okazji różnych świąt

- udział dzieci w zajęciach bibliotecznych

- uczestnictwo w konkursach plastycznych

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- wypożyczanie książeczek do przedszkolnej biblioteczki

- wypożyczanie sali na uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole

Dyrektor

M. Tomke

n-le grup starszych

Wg potrzeb

IV/V 2017

XII 2016

III 2017

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Cały rok

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

3.

Nadleśnictwo Złotów
i Lipka

-zajęcia przyrodnicze w zabytkowym parku w Mąłym Buczku

- wycieczka do Zielonej Klasy w Złotowie – zajęcia przyrodnicze

- spotkanie z leśnikiem w przedszkolu – konkurs wiedzy o lesie

J. Gniot-Lewandowska

 

M. Tomke

A. Pawłowska

 

Dyrektor

IV 2017

 

 

X 2016

 

XII

 

4.

Dom Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odwiedzanie pensjonariuszy przez przedszkolaków – składanie życzeń i upominków świątecznych

- organizacja wystawy prac plastycznych w Domu Seniora

- organizacja zbiórki słodyczy, książek i zabawek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo przed świętami Bożego Narodzenia

- występy dzieci podczas Wigilii organizowanej dla ludzi samotnych z terenu gminy Zakrzewo

- dofinansowanie wyżywienia dla dzieci z rodzin ubogich

- dostarczanie produktów spożywczych wykorzystywanych w żywieniu dzieci w przedszkolu

Dyrektor

n-le prowadzący

 

nauczyciele grup starszych

 

Dyrektor

 

 

n-le grup starszych

 

 

dyrektor

 

intendentka

XII 2016

IV 2017

 

2 razy w roku

 

 

XII 2016

 

 

XII 2016

 

Cały rok

Cały rok

 

5.

Szkoła Podstawowa

i Gimnazjum w Zakrzewie

- udział przedszkolaków z najstarszej grupy w pasowaniu klasy pierwszej

- udział 6-latków w lekcjach w klasie pierwszej

- zwiedzanie szkoły przez dzieci 6-letnie

- przekazanie informacji dyrektorowi szkoły o dzieciach, które realizują obowiązek przedszkolny w naszej placówce

- udział nauczycieli klas pierwszych w pożegnaniu przedszkola przez dzieci 6-letnie

- występ teatrzyku lalkowego nauczycielek przedszkola dla uczniów klasy pierwszej

- udział dzieci w świętach szkół

- wspólna organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- udział uczniów i gimnazjalistów w przedszkolnych dniach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

M. Radowska

 

A. Pawłowska

M. Radowska

 

Dyrektor

 

 

A.Pawłowska

M. Radowksa

 

 

B. Włodarczyk

 

Nauczyciele prowadzący

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele prowadzący

X 2016

 

V/VI 2017

 

IX 2016

 

VI 2017

 

V 2017

V 2017

I 2017

 

Wg planów pracy

 

 

6.

Media lokalne „Aktualności lokalne”

- relacjonowanie ciekawych uroczystości i spotkań organizowanych w przedszkolu

- udział w konkursach ogłaszanych dla przedszkoli (5-6 latki)

Dyrektor

E. Cisek

 

n-le grup starszych

Cały rok

 

Cały rok

 

7.

Lokalne zakłady pracy, stowarzyszenia, fundacje

- wycieczki do zakładów pracy

 

- goszczenie w przedszkolu ludzi różnych zawodów, zwłaszcza malarzy, rzeźbiarzy, muzyków

- współpraca z Radą Sołecką przy organizacji gminnego dnia dziecka

n-le wychowawcy

 

n-le wychowawcy

dyrektor

wszyscy nauczyciele

Cały rok

wg planów pracy

 

Cały rok

wg planów pracy

 

VI 2017

 

8.

Urząd gminny w Zakrzewie

- zwiedzanie urzędu przez starsze dzieci, spotkanie z pracownikami

- udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Radnych w uroczystościach i imprezach przedszkolnych

- ścisła współpraca Przedszkola z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania placówki

- składanie okolicznościowych życzeń pracownikom Urzędu z okazji różnych świąt

- współudział w organizacji gminnych Mikołajek

n-le grup starszych

n-lki odpowiedzialne za imprezę

dyrektor

 

n-le prowadzący

dyrektor

Wg planów pracy

Zgodnie z harmonogramem uroczystości

Cały rok

 

XII 2016

IV 2017

XII 2016

 

9.

Straż Pożarna

- spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki

- udział strażaków w obchodach Dnia Dziecka na terenie przedszkola

- udział strażaków w próbnych alarmach przeciwpożarowych

- pomoc strażaków w organizacji zabawy dochodowej dla przedszkola

- udział strażaków w zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

n-le prowadzący

 

dyrektor

dyrektor

 

dyrektor

 

dyrektor

Wg potrzeb

 

VI 2017

IX 2016

 

XI 2016

 

Wg planów pracy

 

10.

Przedszkola z terenu gminy Zakrzewo i Lipka

- gminne obchody Dnia Wiosny w Starej Wiśniewce

- organizacja wspólnych szkoleń, wymiana doświadczeń

- organizacja V Gminnej Olimpiady Przedszkolaka

 

- gminny konkurs recytatorski

M. Radowska

Dyrektor

 

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

n-lki odpowiedzialne za konkurs

III 2017

Wg potrzeb

VI 2017

 

 

III 2017

 

11.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

- uczestnictwo w konkursach plastycznych

- udział w festiwalu piosenki przedszkolnej

- udział w powiatowym konkursie tańca

- informowanie o działalności Ogniska rodziców dzieci przedszkolnych

 

N-le prowadzący

 

W ciągu całego roku

 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Cel: Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie

aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej; wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie ich w świat wartości estetycznych i rozwijanie

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.


Lp.

Zadanie

Termin

realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Spotkania z ciekawymi ludźmi – poznawanie specyfiki pracy muzyka, rzeźbiarza, malarza…

W ciągu całego roku szkolnego zgodnie z planami pracy

Nauczyciele prowadzący

 

2.

Cykliczne audycje muzyczne dla dzieci

Raz w miesiącu, wg harmonogramu

H. Lalik

 

3.

Przedstawienie lalkowe przygotowane przez teatrzyk lalkowy nauczycielek przedszkola

Maj 2017r.

B. Włodarczyk – lider WDN

Bajka muzyczna

4.

Przedszkolny konkurs tańca

Kwiecień 2017r.

Nauczyciele prowadzący tydzień artystyczny „Mały artysta”

 

5.

Przedszkolne spotkania teatralne dzieci-dzieciom

Zgodnie z planami pracy

J. Gniot-Lewandowska

M. Tomke

M. Radowska

A. Pawłowska

 

6.

Przedszkolny konkurs piosenki

Kwiecień 2017r.

Nauczyciele prowadzący tydzień artystyczny „Mały artysta”

 

7.

Wzbogacenie przedszkolnej biblioteczki o pozycje książkowe dotyczące edukacji plastycznej, muzycznej; zakup płyt CD z muzyką dla dzieci

W ciągu całego roku szkolnego

H. Lalik

 

8.

Warsztaty wyobraźni – rozwijanie naturalnej kreatywności i umiejętności współdziałania (wspólne opowiadanie bajek znanych i wymyślonych przez dzieci, tworzenie różnych rzeczy z dostępnych materiałów)

Zgodnie z planami pracy

Wszyscy

nauczyciele

 


9.

Tydzień artystyczny „Mały artysta” – cykl zajęć i działań rozwijających edukację artystyczną dzieci

Kwiecień 2017r.

Nauczyciele prowadzący tydzień artystyczny „Mały artysta”

Zaangażowanie wszystkich nauczycieli

10.

Konkursy recytatorskie – wiersze o tematyce przyjaźni, miłości, szacunku

- przedszkolny

- międzygminny

 

 

Luty 2017r.

Marzec 2017r.

 

Regulaminy!

11.

Gazetka dla rodziców – informacje dotyczące wychowania muzycznego i plastycznego dzieci

Wrzesień 2016r.

Styczeń 2017r.

Kwiecień 2017r.

 

M. Radowska

Propozycje zabaw
i ćwiczeń
z dzieckiem

12.

Kultywowanie polskich i przedszkolnych tradycji

Zgodnie z planami pracy i harmonogramem uroczystości

Wszyscy nauczyciele

 

13.

Nawiązanie ścisłej współpracy z Domem Seniora, KGW, Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, lokalnymi artystami, rodzicami w celu realizacji zadań związanych z realizacją w/w celów.

Przez cały rok szkolny, zgodnie z opracowanymi harmonogramami i planami

Wszyscy nauczyciele

 

14.

Dodatkowe zajęcia plastyczne dla dzieci starszych – poznawanie różnorodnych technik plastycznych.

Rok szkolny 2016-2017

A.Pawłowska

 

15.

Teatr Rodziców i Dzieci

28.05.2017r.

A.Pawłowska

 

16.

Cykliczne wykorzystywanie metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss na zajęciach muzycznych

1 w miesiącu

Nauczyciele prowadzący

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.