Start Jak pracujemy Koncepcja pracy przedszkola
PDF Drukuj Email


KONCEPCJA  PRACY

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki

w  Zakrzewie

Misja przedszkola

Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do jego harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Będziemy w naszym Przedszkolu Królewny Śnieżki  zachęcać dzieci do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, będziemy inspirować je do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania

 

Koncepcja pracy przedszkola -

nastawiona jest na wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych. Szczególną uwagę zwraca na budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Przedszkole pełni wobec dziecka funkcje wychowawcze, opiekuńcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego  indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje zdrowie i zachowania przyjazne wobec przyrody. Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

Priorytet  na rok 2014/1015 (zmiana wprowadzona po ewaluacji wewnętrznej – wrzesień 2014)

Kształtowanie u dzieci gotowości do nauki pisania i czytania

Priorytet ten jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej, jaka została przeprowadzona w roku szkolnym 2013/2014, obserwacji i diagnozy dzieci przedszkolnych oraz w związku z obniżeniem o 1 rok obowiązku szkolnego. Dane zgromadzone przez nauczycieli wskazują, że dzieci mające podjąć naukę w klasie pierwszej mają problemy związane z gotowością do czytania i pisania. Przedszkole podejmie wszelkie wysiłki, aby te problemy zminimalizować. Zadania, jakie nauczyciele przed sobą postawili określone zostały w rocznym planie pracy. Rodzice po wprowadzeniu swoich uwag i zaopiniowaniu Planu, będą współrealizatorami postawionych zadań. Tylko wspólne działania rodziców i przedszkola mogą przynieść oczekiwane rezultaty czyli odpowiednie przygotowanie dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania w szkole.

Wizja przedszkola:

- Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, jest otwarte na ich potrzeby.

- Przedszkole jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

- Przedszkole stwarza warunki do różnorodnej twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności.

- Przedszkole umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych.

- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

- Przedszkole przestrzega praw dziecka.

- Przedszkole wdraża w swojej pracy innowacyjne rozwiązania, stosuje aktywne metody pracy oraz autorskie projekty edukacyjne.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

- Przedszkole jest otwarte na potrzeby lokalnego środowiska.

- Przedszkole dba o wyposażenie i estetykę pomieszczeń oraz otoczenia.

- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 

 

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

- rozwija swoje talenty,

- jest aktywny i samodzielny,

- jest twórczy i otwarty,

- wrażliwy estetycznie,

- zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

- ma pozytywny obraz własnego „ja”,

- umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,

- umie sobie radzić w sytuacjach trudnych,

- stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, jego zasobach i ich ochronie,

- odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Cele główne:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
  1. Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityka oświatowa państwa.
  2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu.
  1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
  2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
  1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem  na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
  3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 4. Zarządzanie przedszkolem.
  1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego pracy.

 

Elementy składowe koncepcji pracy przedszkola

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w:

- planie działań adaptacyjnych,

- programie profilaktyczno-wychowawczym,

- planie współpracy z rodzicami,

- planie współpracy ze środowiskiem lokalnym

- rocznym planie pracy,

Które stanowią integralna część koncepcji pracy przedszkola i są z nią spójne. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2014/2015

 

Cel: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

*Codzienne czytanie bajek przez nauczycielki.

 

*Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom bajeczek.

 

*Zorganizowanie w przedszkolu „Tygodnia czytania” zapraszając znane postacie z najbliższego środowiska (pan wójt, dyrektor szkoły, domu kultury, lekarz, itp.)

 

*Zorganizowanie akcji „Dzieci czytają dzieciom” - we współpracy z Gimnazjum i Szkołą Podstawową

 

Przez cały rok

 

 

co najmniej 2/3 razy w miesiącu

 

maj/2015

 

 

 

 

 

 

V-VI/2015

Wszyscy n-le

 

 

n-le prowadzący

 

 

Bożena Włodarczyk

 

 

 

 

 

 

Anna Pawłowska

Danuta Lange

Kształtowanie czytelniczych postaw u dzieci.

*Założenie w każdej grupie biblioteczki .

 

*Systematyczne wzbogacanie biblioteczki o nowe pozycje z literatury dziecięcej.

 

*Systematyczna współpraca z biblioteką publiczną – wypożyczanie książeczek, uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych, konkursach organizowanych przez bibliotekę.

 

* „Kiermasz książeczek dla dzieci” umożliwienie rodzicom zakupu książeczek dla dzieci w przedszkolu.

IX/2014

 

 

w ciągu całego roku

 

 

zgodnie z planem pracy

 

 

 

 

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

n-le prowadzący

 

n-le prowadzący

 

 

 

 

n-le prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

intendentka

Włączanie rodziców do współpracy i do kontynuowania działań edukacyjnych podjętych przez przedszkole.

*„Wpływ głośnego czytania na wszechstronny rozwój dziecka” - spotkanie informacyjne dla rodziców.

 

*Zorganizowanie gazetki dla rodziców o tematyce: „Cała Polska czyta dzieciom” (co warto czytać dzieciom, dlaczego warto, propozycje literatury dla dzieci)

 

*Organizacja zajęć otwartych dla rodziców z wybranym utworem literackim.

 

X-XI/2014

 

 

 

 

 

X/2014

zmiana raz na kwartał, systematyczne uzupełnianie o tytuły z literatury

 

raz w każdym półroczu

Lider wdn

 

 

 

 

 

Magdalena Radowska

 

 

 

 

 

n-le prowadzący

Kształtowanie u dzieci poczucia prznależności społecznej

*Organizacja spotkania z miejscowymi poetami.

 

*Konkurs recytatorski – przedszkolny

gminny

wiersze Pana Wł. Pankiewicza

 

*Włączenie rodziców do nauki wierszy na konkurs recytatorski.

 

*Twórczość Pana Wł. Pankiewicza – tablica informacyjna w szatni (wybór wierszy)

 

*Gminny Konkurs plastyczny – ilustracje do wierszy Pana Wł. Pankiewicza

 

 

 

 

 

III/2015

V/2015

 

 

 

X /2014 do V/2015

 

 

od X/2014

do V/2015

 

 

 

 

III/2015

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Włodarczyk

 

Beata Knajdek

 

Hanna Lalik

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w dalszej edukacji.

*Zwrócenie większej uwagi na globalne czytanie.

 

*Szerokie wykorzystywanie metod pracy rozwijących u dzieci percepcję słuchową, wzrokową, ruchową.

 

*Prowadzenie systematycznych ćwiczeń usprawniających aparat mowy.

 

*Systematyczna współpraca z przedszkolnym logopedą.

 

*Szersze wykorzystanie utworów literackich do odgrywania przez dzieci scenek dramowych, inscenizacji, własnych interpretacji.

 

*Zorganizowanie IV Spotkania w Galerii Królewny Śnieżki – wielkie malowanie – wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

 

Cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

systematycznie co najmniej raz w tygodniu

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

IX/2014

Wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

nauczyciele prowadzący

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Hanna Lalik

Anna Pawłowska

Beata Knajdek

 

 

 

PLAN  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI

W  ROKU SZKOLNYM  2014/2015


 1. 1. Współpraca w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Lp.

Zadanie

Forma

Termin

Odpowiedzialni

1

Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu.

Przygotowanie i aktualizowanie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców

Aktualizowanie w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu

Wychowawcy grup, nauczyciele, logopeda

Konsultacje, porady

W miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu (uzgodniony dzień z rodzicami)

 

Nauczyciele

Logopeda

Zebrania grupowe

W miarę potrzeb - co najmniej raz na dwa miesiące

 

Wychowawcy grup

Aktualizacja strony internetowej

Aktualizowanie w miarę potrzeb, na bieżąco.

Mariola Tomke

 

 

2

Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

Zebranie z rodzicami

Wskazane na początku roku szkolnego

Wychowawcy grup

3

Włączenie rodziców do kształtowania u dzieci określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności.

Przygotowanie zadań dla rodziców doskonalących konkretne umiejętności dzieci w celu wspomagania ich rozwoju.

 

W miarę potrzeb

Nauczyciele i specjaliści

Rozmowy podsumowujące pracę z dzieckiem w domu oraz planowanie działań wspomagających

 

W miarę potrzeb, dyżury pedagogiczne

Nauczyciele i specjaliści

4

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci.

 

Włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

Kontakty indywidualne

W miarę potrzeb

Nauczyciele i specjaliści

Konsultacje i porady

 

Jeden dzień w tygodniu (dyżury pedagogiczne)

Nauczyciele i specjaliści

Zebrania grupowe podsumowujące diagnozę rozwoju dziecka

Listopad, styczeń, maj

Wychowawcy grup

5

Włączenie rodziców do organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

 

Uroczystości i wydarzenia grupowe oraz ogólnoprzedszkolne

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez organizowanych w przedszkolu i w poszczególnych grupach.

Nauczyciele odpowiedzialni za konkretne przedsięwzięcia.

 

 1. 2. Współpraca w zakresie realizacji koncepcji pracy przedszkola.

Lp.

Zadanie

Forma

Termin

Odpowiedzialni

1

Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola.

 

Nauczyciele na zebraniach grupowych.

wrzesień

Wychowawcy grup

2

Zbadanie stopnia akceptacji przez rodziców koncepcji pracy przedszkola i angażowanie ich do udziału w przygotowaniu bądź modyfikacji koncepcji.

 

Zbieranie informacji o realizacji koncepcji pracy przedszkola

(ankiety, wywiady, rozmowy)

W ciągu całego roku

Zespół ds. ewaluacji, nauczyciele

 

 

3

Angażowanie rodziców do realizacji koncepcji pracy przedszkola.

 

Organizowanie różnych przedsięwzięć z udziałem rodziców (akcje, wycieczki, konkursy, wystawy, uroczystości, zajęcia otwarte, itp.).

 

Wg planów pracy miesięcznej, grupowych planów współpracy z rodzicami, harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych.

Nauczyciele, osoby odpowiedzialne za konkretne przedsięwzięcia.

 

 1. 3. Współpraca w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Lp.

Zadanie

Forma

Termin

Odpowiedzialni

1

Informowanie rodziców o możliwościach lub potrzebach dziecka.

Zgodnie z formami przyjętymi we współpracy z rodzicami w zakresie realizacji podstawy programowej przez poszczególne oddziały.

 

Cały rok szkolny, zgodnie z planami

Nauczyciele wychowawcy, specjaliści

2

Badanie opinii rodziców w zakresie:

- uwzględnienia przez nauczycieli indywidualnych możliwości i potrzeb

dziecka,

- wspierania dziecka w rozwijaniu jego uzdolnień i zainteresowań,

- wspierania dziecka w pokonywaniu trudności związanych z jego funkcjonowaniem w przedszkolu i w domu,

- motywowania dziecka do wiary we własne możliwości.

 

Zbieranie informacji poprzez ankietowanie, wywiady, rozmowy, opinie.

Zgodnie z planem ewaluacji

Nauczyciele, specjaliści, zespół ds. ewaluacji

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

ROK SZKOLNY 2014/2015


Instytucje z którymi współpracujemy

Formy współpracy

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Uwagi

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie

- współpraca z psychologiem, pedagogiem, kierowanie dzieci na badania, konsultacje,

- przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie wad wymowy przez logopedę,

- prelekcje dla rodziców,

- udział nauczycieli w spotkaniach na terenie Poradni.

 

Dyr. Przedszkola

Lalik H.

  Pawłowska A.

  Włodarczyk B.

  Knajdek B.

 

 

W ciągu całego roku

IX/2014

 

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

Dom Kultury

Biblioteka Publiczna

- udział dzieci w teatrzykach,

- zwiedzanie Izby Pamięci przez dzieci 5-6 letnie,

- występy dzieci dla koła emerytów i rencistów z okazji różnych świąt,

- udział dzieci w zajęciach bibliotecznych,

- uczestnictwo w konkursach plastycznych,

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

- wypożyczanie książeczek do przedszkolnej biblioteczki.

- wypożyczanie sali na uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole,

 

Dyr. Przedszkola

n-le grup starszych

n-le grup starszych

 

n-le wychowawcy

wszyscy n-le

n-le wychowawcy

wszyscy n-le

Dyr. Przedszkola

Wg potrzeb

Maj 2014

XII/2014

III/2015

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Cały rok

Wg potrzeb

Wg potrzeb

 

Nadleśnictwo Złotów i Lipka

- zajęcia przyrodnicze w zabytkowym parku w Małym Buczku,

- wycieczka do Zielonej Klasy w Złotowie – zajęcia przyrodnicze,

- spotkanie z leśnikiem w przedszkolu – konkurs wiedzy o lesie,

 

n-le grup starszych

 

n-le grup starszych

 

dyr. przedszkola

 

W/g planów pracy

 

wg planów pracy

 

XII/2014

 

Dom Seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odwiedzanie pensjonariuszy przez przedszkolaków – składanie życzeń i upominków świątecznych,

- organizacja wystaw prac plastycznych w Domu Seniora

1/ Boże Narodzenie

 

2/ Wiosna

 

 

- organizacja zbiórki słodyczy, książek i zabawek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo przed świętami Bożego Narodzenia,

- występy dzieci podczas Wigilii organizowanej dla ludzi samotnych z terenu gminy Zakrzewo

- dofinansowanie wyżywienia dla dzieci z rodzin ubogich,

- dostarczanie produktów spożywczych wykorzystywanych w żywieniu dzieci w przedszkolu,

 

Dyr. Przedszkola

n-le prowadzący

 

H. Gappa , A. Pawłowska

 

  Włodarczyk B. i Radowska M.

Dyr. Przedszkola

 

 

n-le grup starszych

 

dyr. Przedszkola

intendentka

XII/2014

IV/2015

 

XII/2014

 

IV/2015

 

 

XII/2014

 

 

XII/2014

 

Cały rok

Cały rok

 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

- udział przedszkolaków w pasowaniu klas pierwszych,

 

 

- udział 5-6 latków w lekcjach w klasie I,

- zwiedzanie szkoły przez dzieci 5-6 letnie,

 

 

- przekazanie informacji dyrektorowi szkoły o dzieciach, które realizują obowiązek przedszkolny w naszej placówce,

 

- udział nauczycieli klas I w pożegnaniu przedszkola przez dzieci 5-6 letnie,

- występ teatrzyku lalkowego nauczycielek przedszkola dla uczniów klas I,

- występ szkolnego koła teatralnego dla przedszkolaków,

 

Włodarczyk Bożena

 

  Włodarczyk Bożena

  Pawłowska Anna

  Lalik Hanna

 

Dyr. Przedszkola

 

 

 

n-le grup starszych

 

dyr. Przedszkola

 

dyr. przedszkola

X/2014

 

 

V/2015

VI/2015

 

 

IX/2014

 

 

 

VI/2015

 

IV/2015

 

V/2015

 

Media lokalne

Aktualności lokalne”

- relacjonowanie ciekawych uroczystości i spotkań organizowanych w przedszkolu,

- udział w konkursach ogłaszanych dla przedszkoli (5-6 latki)

 

Dyr. Przedszkola

 

n-le grup starszych

Cały rok

 

Cały rok

 

Lokalne zakłady pracy, stowarzyszenia, fundacje

 

 • wycieczki do zakładów pracy,

 • goszczenie w przedszkolu ludzi różnych zawodów

 • współpraca z Radą Sołecką przy organizacji gminnego dnia dziecka

 • współpraca z LKS Jedność Zakrzewo – pomoc w organizacji zabaw dla dzieci

 

Nauczyciele wychowawcy

 

 

dyr. G. Ruta

 

Bożena Włodarczyk

Cały rok

Wg planów pracy

 

VI/2015

 

IX/2014

 

Urząd Gminy w Zakrzewie

- zwiedzanie urzędu przez starsze dzieci, spotkanie z pracownikami,

- udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Radnych w uroczystościach i imprezach przedszkolnych,

 

- ścisła współpraca Przedszkola z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania placówki,

- składanie okolicznościowych życzeń pracownikom Urzędu z okazji różnych świąt,

- współudział w organizacji gminnych Mikołajek

n-le grup starszych

 

n-lki odpowiedzialne za imprezę

 

dyr. Przedszkola

 

n-le prowadzący

 

dyr. przedszkola

Wg planów pracy

 

Zgodnie z harmonogramem uroczystości

Cały rok

 

XII/2014

IV/2015

XII/2014

 

Straż Pożarna

 • spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki,

 • udział strażaków w obchodach Dnia Dziecka na terenie przedszkola,

 • udział strażaków w próbnych alarmach przeciwpożarowych,

 • pomoc strażaków w organizacji zabawy dochodowej dla przedszkola

 • udział strażaków z zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

n-le prowadzący

 

 

dyr. Przedszkola

 

 

dyr. Przedszkola

 

 

dyr. Przedszkola

 

 

dyr. Przedszkola

Wg potrzeb

 

 

VI/2015

 

 

IX/2014

 

 

XI/2014

 

 

wg planów pracy

 

Przedszkola z terenu gminy Zakrzewo i Lipka

 • gminne obchody Dnia Wiosny w Starej Wiśniewce,

 • organizacja wspólnych szkoleń, wymiana doświadczeń,

 • organizacja gminnego balu karnawałowego „W krainie Bajki”,

 • organizacja III Gminnej Olimpiady Przedszkolaka

 • gminny konkurs recytatorski

 

Bożena Włodarczyk

 

 

Dyr. Przedszkola

 

 

Dyr. Przedszkola -patronat

 

 

dyr. Przedszkola - patronat

 

III/2015

Wg potrzeb

I-II/2015

 

VI/2015

 

I-II/2015

 

 

VI/2015

 

V/2015

 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

 • uczestnictwo w konkursach plastycznych,

 • udział w festiwalu piosenki przedszkolnej,

 • udział w powiatowym konkursie tańca

 • informowanie o działalności Ogniska rodziców dzieci przedszkolnych

n-le prowadzący

W ciągu całego roku

 

 

  

Grafika losowa

P3080625.JPGStworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.