1. Początki Przedszkola w Zakrzewie.

Jak podają zapisy w kronice Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, w 1922 roku, w domu parafialnym, prowadzonym przez Siostry Elżbietanki powstała pierwsza ochronka dla dzieci w Zakrzewie. Ochronkę prowadziły s. Esmeria Siedkiewicz i s. Tarzycja Zdanowska. Ochronka była placówką zajmującą się nie tylko opieką nad dziećmi, ale także wychowaniem w duchu miłości do Ojczyzny, do „małej Warszawy”, jak nazywano Zakrzewo w czasach zaboru.

20.11.1934 r. powołano do działalności Dom Polski, który od roku 1935 stał się siedzibą Szkoły Polskiej oraz Ochronki, do której uczęszczało 80 dzieci.

Utrzymanie Ochronki finansował Związek Polaków w Niemczech.

W roku 1939 władza hitlerowska zakazała prowadzenia polskiej ochronki. \

  1. Przedszkole w latach 1945 – 1990

W 1945r. reaktywowano ochronkę w Domu Polskim. W roku 1948 ochronka zmieniła nazwę na Publiczne Przedszkole, które podlegało Wydziałowi Oświaty PRN w Złotowie. Funkcję kierowniczo-wychowawczą pełniła w tym czasie Felicja Jaroch.

W 1950r. Przedszkole zostało przeniesione do Domu Szkolnego, w którym przed wojną uczyły się dzieci z rodzin niemieckich. Wychowawczynią była p. Teresa Klóska.

W roku 1952 kierownictwo oraz wychowawstwo nad 15 dzieci uczęszczających do przedszkola, objęła p. Kunegunda Dąbek.

Od 01.04.1960r. kierownictwo nad przedszkolem objęła p. Gertruda Gniot. Dzięki dużemu zaangażowaniu i podjętej z rodzicami oraz okolicznymi instytucjami współpracy, wzrosło zainteresowanie rodziców wychowaniem przedszkolnym. W 1963 Inspektorat Oświaty wyraził zgodę na utworzenie dwuoddziałowego przedszkola w Zakrzewie. Pani Gertruda Gniot przed odejściem na rentę, ze względu na chorobę oczu, postarała się o zgodę oraz środki finansowe na generalny remont przedszkola. Prace remontowe kontynuowała kolejna dyrektor p. Zofia Libner.

Prężna współpraca z rodzicami zaowocowała wyróżnieniem odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, które na ręce pani Gniot wręczył ówczesny Inspektor szkolnictwa p. Cebulak.

W 1972r. kierownictwo nas placówką objęła p. Elżbieta Kosior. 

W latach 1980 – 1990 przedszkole cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców.

W roku 1983 kierownictwo nad zakrzewskim przedszkolem objęła p. Krystyna Kwiecień. Dzieci w wieku przedszkolnym stale przybywało, w 1985 został utworzony trzeci oodział przedszkolny. Grupy liczyły ponad trzydzieścioro dzieci. Z powodu trudnych warunków lokalowych 6-latki dojeżdżały do oddziału w Drożyskach Wielkich.

W 1987r. utworzono czwarty oddział, w tym dwa oddziały dzieci 6-letnich. Dzieci z roku na rok przybywało, w Drożyskach została więc utworzona filia, która podlegała pod Państwowe Przedszkole w Zakrzewie. W roku 1988 utworzono 5 oddział przedszkolny.

Od roku 1990 przedszkole przeszło pod Samorząd Gminny. Przez cały rok trwał remont
w budynku starej szkoły podstawowej. Dobudowano szatnię, gabinet dla dyrektora
i intendentki. Przedszkole w Drożyskach przestało istnieć. We wrześniu dzieci rozpoczęły edukację już w nowym Przedszkolu.

  1. Przedszkole po roku 1990.

W roku 1991 przedszkole z ciasnych pomieszczeń przy ulicy Złotowskiej, przeniosło się do budynku po szkole podstawowej przy ulicy ks. dra B. Domańskiego 13.

21 sierpnia 1991r. nastąpiło uroczyste otwarcie „nowych” dla Przedszkola pomieszczeń. Od tego momentu przedszkole dysponuje 6 salami zajęć, dużym holem, szatnią, obszernym zapleczem kuchennym. Również duży plac zabaw pozwala na swobodne zabawy dzieci na powietrzu.  W roku 1991 w przedszkolu funkcjonowało 5 oddziałów, w których miejsce znalazło 115 dzieci.

W roku 1993 przedszkole zmieniło nazwę z „Państwowe Przedszkole” na „Przedszkole Publiczne” w Zakrzewie.

01.09.1994r. kierownictwo nad placówką objęła p. Grażyna Ruta, która w ramach współpracy z rodzicami w 1996 roku powołała do życia Teatr Rodziców „Śnieżka”, który przez wiele lat wystawiał przedstawienia dla dzieci. 

Ze względu na ubożenie mieszkańców wsi, wzrot bezrobocia i dający się w odczuć niż demograficzny Przedszkole musiało podjąć działania, które zachęcałyby rodziców do posyłania dzieci do przedszkola. W tym celu, oprócz prężnej współpracy z rodzicami, zaczęto wykorzystywać w pracy z dziećmi nowe metody pracy, nauczycielki podnosiły swoje kwalifikacje, brały udział w szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych. Udział w ww. formach doskonalenia niewątpliwie pozytywnie wpłynął na poziom wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

W roku 2005 przedszkolu nadano imię Królewny Śnieżki, która od tej chwili stałą się naszą patronką.

01.09.2016r. kierownictwo nad placówką objęła p. Hanna Lalik, która stara się kontynuować piękne przedszkolne tradycje. Przedszkole Królewny Śnieżki ma w opinii wielu osób swoisty klimat i „ducha”, które od lat nauczyciele i pracownicy przedszkola starają się zachować. Tworzą go niewątpliwie od lat organizowane uroczystości (Dnia Edukacji Narodowej, Pasowania na Przedszkolaka, Andrzejki dla Tatusiów, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny), podczas których dzieci prezentują zaproszonym gościom swoje umiejętności i talenty wokalne, taneczne, recytatorskie. Przedszkole rokrocznie realizuje także projekt edukacyjny „W oczekiwaniu na Święta”, przybliżający dzieciom tradycje bożonarodzeniowe oraz organizuje „Gminną Olimpiadę Przedszkolaka”, która uczy dzieci dbania o swoją kondycję fizyczną oraz zasad zgodnego współzawodnictwa.

W przedszkolu od wielu lat istnieje „teatr nauczycielek”, który co roku przygotowuje teatrzyk kukiełkowy dla dzieci z naszej placówki.

W ostatnich latach w przedszkolu przeprowadzono wiele remontów, które niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na wizualny stan placówki. Wyremontowano dwie sale oraz łazienkę dla dzieci na piętrze, korytarz na parterze, wymalowano szatnię i dwie sale na parterze budynku, wyremontowano gabinet intendentki, pokój nauczycielski, zakupiono nowe meble do sal na piętrze, w przedszkolu zamontowano również system przeciwpożarowy, zgodny
 z obowiązującymi przepisami.